Lärande i mentorskap - En studie av lärandet i Malmö högskolas mentorsverksamhet Näktergalen

DSpace Repository

Lärande i mentorskap - En studie av lärandet i Malmö högskolas mentorsverksamhet Näktergalen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Lärande i mentorskap - En studie av lärandet i Malmö högskolas mentorsverksamhet Näktergalen
Author Grander, Martin
Date 2009
Swedish abstract
Eriksson, Martin (2009). Lärande i mentorskap. En studie av lärandet i Malmö högskolas mentorsverksamhet Näktergalen. Martin Eriksson (2009). Learning in mentorship. A study of the learning in the mentoring programme Näktergalen at Malmö University. Varje år går ca 90 högskolestudenter igenom Malmö högskolas mentorsprogram Näktergalen. Som mentor möter studenten ett barn från en grundskola i Fosie under åtta månader. Denna uppsats undersöker vad som händer i mötet med barnet i termer av lärande för studenten. Syfte: Syftet med denna magisteruppsats är att utforska lärandet som sker hos de mentorer som deltar i Näktergalen ur två olika perspektiv: dels vilken typ av lärande som sker och dels vilka kunskaper som mentorerna tränar upp. Teori: För att kunna analysera mina resultat har jag använt mig av teorier kring mentorskap, lärande, utanförskap, utanförskap och ledarskap. Metod: För att uppnå syftet har jag använt mig av såväl kvantitativa som kvalitativa metoder. Jag har intervjuat 24 mentorer, 21 av dessa vid två olika tillfällen, samt gjort en enkätundersökning som vände sig till samtliga mentorer i Näktergalen 2008/2009, närmare bestämt 68 stycken. Jag har också granskat ett antal mentorers skriftliga berättelser om sina upplevelser. Resultat: Studiens resultat tyder på att det sker ett omfattande lärande i Näktergalen. Mentorerna tränar upp kunskaper kring barns levnadsvillkor, utanförskap och samhälleligt innanförskap, de tränar upp ledaregenskaper som är värdefulla i dagens pluralistiska samhälle och de utvecklar en interkulturell kompetens som är nödvändiga för att kunna försvaga de gränser som finns mellan innanförskap och utanförskap. Resultatet tyder också på att mentorerna i Näktergalen representerar en sammanhangsbaserad kunskapssyn. Denna kunskapssyn ligger i linje med den kunskapssyn som förordas i Läroplanen Lpo-94 och kan sägas vara en förutsättning för att förändra samhällsgränser mellan innanförskap och utanförskap.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Lärande
Mentorskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/8875 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics