ÖRONAKUPUNKTUR UPPLEVELSER OCH KÄNSLOR AV ÖRONAKUPUNKTUR I SAMBAND MED RÖKAVVÄNJNING. EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE

DSpace Repository

ÖRONAKUPUNKTUR UPPLEVELSER OCH KÄNSLOR AV ÖRONAKUPUNKTUR I SAMBAND MED RÖKAVVÄNJNING. EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title ÖRONAKUPUNKTUR UPPLEVELSER OCH KÄNSLOR AV ÖRONAKUPUNKTUR I SAMBAND MED RÖKAVVÄNJNING. EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE
Author QWICK SCHÖNHERR, ROSE-MARIE
Date 2009
English abstract
Schönherr Qwick, R-M. Earacupuncture. Experience and feelings of ear acupuncture in conjunction to quit smoking. Degree Project, 15 Credit Points, Advanced level. Malmö University and Society, Department of Nursing, 2009. Background The use of tobacco smoking has severe health hazards and for many an increased risk of premature death. Many smokers have a strong wish to quit tobacco. However smoking cessations is difficult, since nicotine is a strong addictive drug, and has many with- drawl symptoms, even if evidence based methods and nicotine replacements are used. Many quitters wants to try alternative methods in smoking cessation as acupuncture but knowledge and experience about effect and sensations combined with the treatment of smokers is scarce among caregivers. Aim Of this study was to explore the experiences and feelings of ear acupuncture in conjunction with smoking cessation. Further to examine if the treatment were able to reduce abstinences, to examine motives for smoking cessation and to examine the caregivers experiences in providing this form of treatment. Method Eight women from the health care sector in Malmö volunteered to participate in this tobacco cessation project by ear acupuncture during three weeks in spring 2009 in Malmö, Sweden. This qualitative interview study were analyzed using content analysis by Burnard and the findings have been analyzed in relation and people health theory of Ajzen “Theory of planned behavior” and Prochaska & Di Clemente” The stage of Change Model.” The experiences from the caregiver in providing the treatment were analysed in relation to the caring theory by Jean Watson, Barbara Carper. The results All participants were motivated to quit smoking using ear acupuncture. Participants reported positive effects of ear acupuncture as a treatment reducing “crawings” for nicotine associated with in smoking cessation. The results also show that participants were relived in main abstinences and they felt comfort and harmony in the context of the individual treatments. The caregiver experienced the method as efficient, rewarding and as a good tool. Conclusion The patient who receives ear acupuncture feels relief in symptoms of withdrawal associated with smoking cessation. The treatment perceives as calming and soothing. More research is needed to further explore the efficiency of the treatment in success rate of smoking cessation.
Swedish abstract
Schönherr Qwick, R-M Öronakupunktur. Upplevelser och känslor av öronakupunktur i samband med rökavvänjning. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng, D-nivå. Malmö högskola: Hälsa och samhälle, Utbildningsområde omvårdnad, 2009. Bakgrund Tobaksbruket medför stora hälsorisker och för många en för tidig död. Många rökare önskar inget hellre än att sluta. Att sluta röka är ofta svårt, då nikotinet är en stark drog och abstinserna kan vara svåra, även om evidens baserad hjälp finns i form av metoder och hjälpmedel. Allt fler patienter önskar hjälp med akupunktur men kunskaperna och erfarenheterna om hur metoden fungerar och upplevs av rökare är få. Metod Åtta kvinnliga rökare, anställda inom Vård och Omsorg i Malmö, intervjuades då de som frivilliga deltog i rökslutarbehandling med öronakupunktur under tre veckor våren 2009. Intervjuerna analyserades enligt Burnards innehålls analys och resultaten har diskuterats i relation till folkhälsoteorierna av Ajzen ”The Theory of Planned Behavior” och Prochaska & Di Clemente “The stage of Change Model.” Vårdgivarens upplevelser har diskuterats i relation till omvårdnadsteorin av Jean Watson och Barbara Carper. Syftet Med denna studie har varit att undersöka upplevelser och känslor av öronakupunktur i samband med rökavvänjning. Vidare att se om behandlingen skulle kunna ge lindring av abstinens och undersöka vilka bakomliggande motiv som ligger till grund för beslutet att sluta röka. Syftet var också att undersöka vårdgivarens upplevelser av att ge denna behandling. Resultat Presenteras utifrån olika kategorier av känslor och upplevelser som framkommit hos deltagarna under behandlingen med öronakupunktur. Deltagarna rapporterade positiva effekter av behandlingen. Samtliga deltagare var från början väl motiverade att sluta röka och till metoden. De ansåg att det var en verksam behandlingsmetod som hjälpte dem att sluta röka eller minska på nikotin behovet. De uttryckte lindring i abstinensen till följd av behandlingen samt känslor av välbefinnande och harmoni. Vårdgivaren upplevde arbetet givande och metoden som ett bra verktyg. Konklusion Mottagaren av öron akupunktur i samband med rökavvänjning upplever en lindring av abstinens. Den upplevs lugnande och rogivande. Vårdgivaren upplevde metoden som ett effektivt, förtroende ingivande hjälpmedel. Mera forskning behövs för att vidare utforska behandlingens effektivitet när det gäller den procentuella andelen som på sikt slutar röka helt.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Tobaksprevention
rökavvänjning
TCM
TPB
akupunktur
öronakupunktur
kvinnor
sjuksköterska
teorier
Tobacco prevention
smoking cessation
acupuncture
Ear acupuncture
women
nurse
theories
Handle http://hdl.handle.net/2043/8878 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics