Företags ansvar - om samarbeten för "Corporate Social Responsibility" mellan företag och frivilligorganisationer i Argentina

DSpace Repository

Företags ansvar - om samarbeten för "Corporate Social Responsibility" mellan företag och frivilligorganisationer i Argentina

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Företags ansvar - om samarbeten för "Corporate Social Responsibility" mellan företag och frivilligorganisationer i Argentina
Author Persson, Hillevi
Date 2009
English abstract
This essay deals with the responsibilities of corporations and partnerships for “Corporate Social Responsibility” (CSR) between NGO:s and companies. The work is a case-study taking place in Argentina with the purpose to study the view NGO:s has on corporate responsibility. Further on the purpose is to investigate if partnerships could mean a strengthening of a company´s work for CSR. The method of choice is semi-structured interviews with NGO representatives in Argentina that work with CSR. The interviews have been analyzed through a category-analysis based on the theories on corporate responsibility presented. Just like many of the theories the interviewees define a company´s responsibility through the needs and rights that could be considered given to a company´s stakeholders. The study also shows that the responsibility goes further than obeying the law, the company should also be a good corporate citizen. A partnership is though not without problems since the legitimacy and independence of the organization are put in jeopardy in exchange for the possibility to influence the company from the inside. Of the four organizations in the study the representatives of three of them consider that a company´s work for CSR is strengthened through a partnership and that the exchange of knowledge that is the result of the partnership is greatly treasured. The fourth organization doesn´t see cooperation as an alternative but has chosen to influence the state to have it create a stronger system of control for a company´s operation.
Swedish abstract
Denna uppsats behandlar företags ansvar och samarbeten för ”Corporate Social Responsibility” (CSR) mellan frivilligorganisationer och företag. Arbetet är en fallstudie utförd i Argentina med syftet att studera frivilligorganisationers syn på företags ansvar. Syftet är även att undersöka om ett samarbete skulle kunna innebära att ett företags CSR-arbete stärks. Metodvalet för studien är semi-strukturerade intervjuer med representanter för NGO:s i Argentina som arbetar med CSR. Intervjuerna har analyserats med hjälp av kategorianalys utifrån de teorier för företags ansvar som presenterats. Precis som många av teorierna definierar informanterna företags ansvar utifrån de behov och rättigheter som ett företags ”stakeholders” kan sägas ha. Studien visar vidare att ansvaret sträcker sig längre än att endast följa lagen, företaget ska även vara en god ”coporate citizen”. Ett samarbete är dock inte problemfritt eftersom organisationens legitimitet och självständighet sätts på spel i utbyte mot möjligheten att påverka företaget inifrån. Av de fyra organisationerna i studien menar representanterna för tre av dem att ett företags CSR-arbete stärks genom ett samarbete och att det kunskapsutbyte som är resultatet av samarbetet är mycket värdefullt. Den fjärde organisationen ser inte samarbete som ett alternativ utan har istället valt att påverka staten för att få den att skapa ett strängare kontrollsystem för företags verksamhet.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject CSR
NGO
Argentina
Corporate Social Responsibility
Corporate Citizenship
intervju
företag
ansvar
moral
etik
responsibility
partnership
samarbeten
fallstudie
company
case-study
Corporate Responsibility
semi-structured interview
stakeholder
right
law
legitimacy
organization
cooperation
frivilligorganisationer
alianza
fallstudie
semi-strukturerad intervju
kategorianalys
rättighet
lag
organisation
legitimitet
påverka
frivillighet
kontrollsystem
Handle http://hdl.handle.net/2043/8908 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics