Sjuksköterskor och avvikelserapportering

DSpace Repository

Sjuksköterskor och avvikelserapportering

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Sjuksköterskor och avvikelserapportering
Author Holmberg, Helene ; Huss, Matilda
Date 2009
English abstract
The purpose of this study was to investigate factors that affect nurses’ tendency to report incidents. The study was done at a hospital in southern Sweden. A background is given, as an introduction to this subject, through a presentation of laws and provisions regarding incident reporting and of previous research. The method used is a questionnaire consist-ing of open and closed questions, and the result is presented in a descriptive manner. Out of the total of 32 available nurses 20 participated in the study. The most obvious factor affecting nurses’ tendency not to report incidents is lack of time.
Swedish abstract
Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som påverkar sjuksköterskors benä-genhet att inte rapportera en avvikelse. Studien genomfördes på ett sjukhus i södra Sveri-ge. I bakgrunden ges en introduktion till ämnet där det visas på hur det fungerar enligt lagar och föreskrifter, samt också vad för tidigare forskning som gjorts i ämnet. Metoden som används är en enkätstudie med såväl frågor med fasta svarsalternativ som öppna frå-gor och resultatet presenteras deskriptivt. Av 32 sjuksköterskor deltog 20 stycken studien. Den tydligaste faktorn som påverkar sjuksköterskors benägenhet att inte skriva en avvi-kelserapport är tidsbrist.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject avvikelse
avvikelserapportering
enkät
faktorer
sjuksköterska
Handle http://hdl.handle.net/2043/8912 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics