Laborationer med trådlösa sensornät

DSpace Repository

Laborationer med trådlösa sensornät

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Degirmenci, Cecilia
dc.contributor.author Alsakban, Hamed
dc.date.accessioned 2009-11-11T06:58:28Z
dc.date.available 2009-11-11T06:58:28Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/8925
dc.description Trådlösa sensornät (eng. Wireless Sensor Networks, WSN) är ett snabbt växande teknikområde med många applikationer. Ett typiskt WSN består av en mängd små billiga och energisnåla enheter, så kallade sensornoder, som mäter någon miljöparameter och via radio skickar ett datapaket med uppmätt värde till en basstation som ofta är kopplad till en PC. Informationen kan därefter analyseras eller redovisas grafiskt för användaren. Sensornätverkets storlek kan variera från några få noder på en liten yta till nätverk med tusentals noder som täcker flera kvadratkilometer stora områden. Ett avsnitt om trådlösa sensornät ingår i kursen Data- och telekommunikationsteknik II, DA122T, vid Malmö högskola. Denna rapport presenterar ett examensarbete med att utveckla laborationer och studiematerial om sensornät till kursen. Utrustningen som används i laborationerna är ett paket innehållande sex sensornoder, en basstation och nödvändig programvara. Tillverkare är Crossbow Technology, världens ledande företag inom WSN. Resultatet av arbetet är två laborationshandledningar, beskrivning av utrustning som används i laborationerna samt en rapport – Introduktion till WSN. Handledningarna och det övriga materialet är skrivna på svenska. Den första laborationen, i vilken man bygger ett enkelt WSN, ger studenten förståelse för principen hos trådlösa sensornät och för hur hårdvaran och programvaran samverkar med varandra. I den andra laborationen lär sig studenten programmera sensornoder för att sedan studera kommunikationen mellan noderna och basstationen samt undersöka olika nätverkstopologier. en
dc.description.abstract Wireless sensor networks, WSN, is a rapidly growing field of technology with many applications. A typical WSN consists of many small, inexpensive and energy-saving devices, called sensor nodes. These nodes measure an environmental parameter and the radio sends a data packet with the measured value to a base station, which is often connected to a PC. The information can then be analyzed and presented graphically to the user. A sensor network's size can vary from a few nodes in a small area to a network with thousands of nodes that covers several square kilometers of area. A section on wireless sensor networks is part of the course in Computer and telecommunication technologies II, DA122T, at Malmö University. This thesis reports on the development of study material for the practical laboratory motes on sensor networks for the course. The equipment used in the practical experiments is a package containing six sensor nodes, a base station and the necessary software. The manufacturers are Crossbow Technology, the world's leading company of WSN products. The results of the work are two practical exercises, a description of the equipment used in practical experiments and a report – Introduction to WSN. These guides and other materials are written in Swedish. The first lab in which to build a simple WSN, gives students an understanding of the principle of wireless sensor networks and how the hardware and software interacts with each other. In the second exercise, students will learn to program the sensor nodes to study the communication between the nodes and the base station and to explore the different network topologies. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Centrum för teknikstudier
dc.subject Laborationer en
dc.subject Sensornät en
dc.subject WSN en
dc.subject Crossbow Technology en
dc.subject Crossbow en
dc.subject Trådlösasensornät en
dc.subject Topologi en
dc.subject Protokoll en
dc.subject Senornoder en
dc.subject Standard en
dc.subject MoteView en
dc.subject MoteWorks en
dc.subject XMesh en
dc.subject Datapaket en
dc.subject XServe en
dc.subject Format en
dc.subject ZigBee en
dc.subject Bluetooth en
dc.title Laborationer med trådlösa sensornät en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok Technology en
mahlocal.xprt.faculty2019 TS
mahlocal.xprt.institution2019 TS
mahlocal.xprt.program Datavetenskap 61-90 hp
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics