Demokratiskt lärande i ett musikalprojekt-Elevuppfattningar om estetiska läroprocesser

DSpace Repository

Demokratiskt lärande i ett musikalprojekt-Elevuppfattningar om estetiska läroprocesser

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Demokratiskt lärande i ett musikalprojekt-Elevuppfattningar om estetiska läroprocesser
Author Ravnskov, Lars
Date 2009
English abstract
My thesis concerns how pupils in comprehensive school look upon their own learning and motivation during a musical project. The purpose is to describe this, connect it with the schools values and get an understanding of the connection between learning and motivation. This research is based on qualitative interviews with ten eight graders from two different classes and this method is also backed up by observations. The answers from the interviews are then structured after certain themes. The pupils in the project develop their knowledge by being asked to make their own interpretations that are subsequently illustrated in role plays in front of an audience. This way of teaching is appreciated by the pupils as it also gives room for social intercourse. They train their cooperative abilities as well as problem solving, organizing and improvising abilities. Language training while examining their own identity also enters into this project and they learn to become aware of different connections. They develop independent thinking, to have influence and be responsible while they train practicing democratic principles and they get motivated by the more liberal forms for working with improvisations on their own responsibility, cooperating with problem based tasks, the social value of working together and the presentation of the project in front of and audience. Their learning develops out of their own experiences and they become more skilled in improvising solutions the more experience they get. Learning and motivation enter into a symbiosis the more time that passes and the pupils become motivated while gradually realizing that they are all dependent on one another. This creates a collective sense of loyalty which in turn facilitates the learning process.
Swedish abstract
Mitt examensarbete handlar om hur grundskoleelever ser på sitt lärande och sin motivation i ett musikalprojekt. Syftet är att beskriva detta, sätta det i samband med skolans värdegrund och få en förståelse för relationen mellan lärandet och motivationen. Undersökningen grundar sig på kvalitativa intervjuer med tio elever från två olika skolklasser i skolår åtta. Metoden har även stöd av observationer. Intervjusvaren är strukturerade efter teman. Eleverna i projektet utvecklar kunskap som med rollspel gestaltas i egna tolkningar för publik. Undervisningsformen är omtyckt av eleverna då det finns plats för socialt umgänge. De tränar sig i samarbete, problemlösning, organisation och improvisation. Språkträning i ett undersökande av sin egen identitet ingår också. De lär sig även att se samband i projektet. De utvecklar ett självständigt tänkande, eget inflytande och ansvar och tränas i ett praktiserande av demokratiska principer. De blir motiverade av de friare arbetsformerna med improvisation under eget ansvar, samarbete med problembaserade uppgifter, det sociala värdet av att umgås och presentation av projektet inför publik. De utvecklar ett lärande utifrån egna erfarenheter, de blir duktigare att improvisera fram lösningar ju mer erfarenhet de får. Lärandet och motivationen går in i en symbios, ju längre tid som går. Eleverna blir motiverade av att de efterhand inser de att allihop är beroende av varandra. Detta skapar en kollektiv lojalitet som i sin tur underlättar lärandet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Pupil perspective
pupil strategy
play
communication
interpretation of information
role play
cultural communication
motivation
democracy
Elevperspektiv
elevstrategi
lek
kommunikation
informationstolkning
rollspel
kulturkommunikation
motivation
demokrati
Handle http://hdl.handle.net/2043/8943 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics