"Det viktiga är vad man själv har med sig egentligen" - En diskursanalys av genusperspektiv i gymnasiekursen Svenska B

DSpace Repository

"Det viktiga är vad man själv har med sig egentligen" - En diskursanalys av genusperspektiv i gymnasiekursen Svenska B

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Det viktiga är vad man själv har med sig egentligen" - En diskursanalys av genusperspektiv i gymnasiekursen Svenska B
Author Arvidsson, Therese ; Karlsson, Ida
Date 2009
English abstract
A discourse analysis of gender perspectives in the teaching of the High School Course Swedish B.
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete är att belysa på vilket sätt genusperspektivet synliggörs i gymnasiekursen Svenska B. Studien fokuserar på hur lärare upplever sitt urval av författare ur ett genusperspektiv samt hur genusperspektivet belyses i den egna undervisningen. Detta sätts i relation till den diskurs läraren befinner sig i, det vill säga det kulturella och pedagogiska kapital läraren har med sig och klimatet på den skola där läraren arbetar. Studien har utgått från en induktiv forskningsstrategi, där det empiriska materialet har legat till grund för teorin, i motsats till ett deduktivt arbetssätt där en teori ska undersökas och om möjligt bekräftas. Den teoretiska utgångspunkten består därför endast av genusteori och genuspedagogik samt teorin gällande diskursanalys. I undersökningen ingår intervjuer med fem gymnasielärare som undervisar i kursen Svenska B. Intervjumaterialet har analyserats i temastrukturer som sedan legat till grund för en diskursanalys. Temastrukturanalysen lyfter fram fem olika teman: den dolda kanons diskurs, genusfrågorna som separat diskussion, genus som en kvinnofråga och ett kvinnligt ansvar, motstånd mot genusdiskussionen samt avsaknad av genusperspektivet i utbildningen. Diskursanalysen visar att informanterna och deras inställning till genus är beroende av den diskurs de befinner sig i, både lokalt och offentligt, och deras förhållningssätt gentemot dessa diskurser. I analysen ingår även en fördjupad teoretisk förankring. Slutsatsen är att genusperspektivet har varit osynligt under informanternas utbildning samt att genusarbetet på skolorna där de är yrkesverksamma hålls på en alldeles för generell och abstrakt nivå. Detta resulterar i att de lärare som är intresserade av genusaspekten och genuspedagogik och därför själva söker upp genuspedagogiska arbetssätt är de enda som får med sig perspektivet i sin praktiska undervisning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject genus
genuspedagogik
diskurs
androcentrism
lärarutbildningen
lärarintervjuer
kanon
diskursanalys
genusperspektiv
Handle http://hdl.handle.net/2043/8951 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics