Från undervisning till kunskap

DSpace Repository

Från undervisning till kunskap

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Från undervisning till kunskap
Author Eriksson, Malin
Date 2009
Swedish abstract
Jag vill med denna studie undersöka om jag kan finna några gemensamma drag i hur lärare och elever upplever att de lärt av undervisningsinnehållet i sin tidigare skolgång och framför allt, varför de tror att vissa undervisningssituationer har gett upphov till mer lärande än andra undervisningssituationer. Jag vill också studera om dessa eventuella drag överensstämmer med vad den granskade litteraturen lyfter fram som grundläggande för att lärande ska komma till stånd. Jag vill också undersöka om det finns skillnader i uppfattningarna mellan dem som gått i skolan före respektive efter nuvarande läroplaners genomförande. Jag har intervjuat fem elever och fem lärare. Intervjuerna har varit strukturerade och utforskande till sin karaktär. Varje intervjufråga har ställts på två nivåer; Först har informanterna fått öppna frågor och följdfrågor. De har sedan fått summera sina svar med hjälp av en enkät med bundna svarsalternativ. Min undersökning visar att lärarens kunskap och engagemang i sitt ämne upplevts som det mest avgörande för informanternas lärande. Min jämförelse visar att den granskade litteraturen och de tillfrågade personerna till stor del överensstämmer i fråga om vilka kvalitéer man uppfattar som avgörande för att lärande ska komma till stånd. Informanterna har dock uppfattat lärarens betydelse för lärandet som mer central än delar av den granskade litteraturen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject lärande
lärare
kunskapsutveckling
elevmotivation
engagemang
Handle http://hdl.handle.net/2043/8968 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics