Individualisering i den pedagogiska praktiken

DSpace Repository

Individualisering i den pedagogiska praktiken

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Individualisering i den pedagogiska praktiken
Author Schmidt, Ann-Sofie
Date 2009
Swedish abstract
SAMMANFATTNING Schmidt. Ann-Sofie (2009). Individualisering i den pedagogiska praktiken (Individualized tuition in the pedagogical practice). Skolutveckling och ledarskap, Lärarutbildningen, 90hp, Malmö högskola. Studien syftar till att synliggöra hur begreppen individualisering och individualiserad undervisning kan tolkas och innebära för enskilda lärare. Vilka faktorer påverkar, möjliggör och/eller förhindrar möjligheterna för läraren att individanpassa undervisningen för eleven. På vilka sätt påverkar lärarrollen och lärarens bakgrund, kunskapssyn och syn på lärande individualiseringsbegreppet? Genom intervju och observation har jag undersökt på vilka sätt tre lärare reflekterar kring och praktiskt arbetar utifrån att individanpassa undervisning för elever i årskurs 1-3. Resultatet visar att samtliga lärare i studien individualiserar sin undervisning. Deras enskilda uppfattningar om vad individualisering innebär skiljer sig åt, vilket kan relateras till en avsaknad av diskussion kring begreppets innebörd men även utifrån hur de tänker kring och agerar i sin lärarroll. Pedagogiska och organisatoriska resurser samt elevantal påverkar också möjligheterna att individualisera. Konsekvenserna blir att individualiseringen sker mer eller mindre reflekterat och omfattande, utifrån olika syften och elevens eller lärarens olika behov.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject individualisering
individanpassad undervisning
grundskolans tidigare år
lärstilar
Handle http://hdl.handle.net/2043/9143 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics