Elever i behov av särskilt stöd

DSpace Repository

Elever i behov av särskilt stöd

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elever i behov av särskilt stöd
Author Skoog, Carl-Åke ; Garibovic, Izeta
Date 2009
English abstract
Students in need of special assistance
Swedish abstract
Syftet med vårt arbete är att undersöka vad som gäller angående rättigheten för särskilt stöd för elever i gymnasieskolan. Målet för denna undersökning är att belysa området omkring alla elever i behov av särskilt stöd med tanke på deras möjligheter att erhålla adekvata stödinsatser. Vi ville oockså lära oss mer om problematiken genom att ta till oss den kunskap och den erfarenhet, som finns i litteratur och forskning inom området. Vi har gjort vår undersökning på två gymnasieskolor i två olika kommuner. Undersökningen genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer med semistrukturerade frågor. Vi har valt att intervjua lärare och annan skolpersonal och valet av intervjuade baserade sig på fem kriterier; erfarenhet av arbetet med barn i behov av särskilt stöd, intervjuades ålder, antal tjänstgöringsår, genus och olika arbetsroller, men vår kvalitativa analys av resultaten tar inte hänsyn till våra kriterier, utan vi betraktar respondenterna som en grupp oberoende av kön, ålder och arbetsroller. Sammanfattningsvis visar studierna att lärarna har en god kunskap omkring undersökningsproblematik. Deras ambitioner är genomgående höga och förhållningssättet är mycket positivt. Lärarna framhåller det starka stödet och det goda samarbetet med specialpedagogerna. Alla har som mål/vision, en skola för alla. Det största hindret för att lyckas fullt ut härrör sig till bristande ekonomiska förutsättningar och prioriteringar.Nyckelord; diagnos, gymnasiet, koncentration, inlärningssvårigheter, stöd, specialpedagog.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject diagnos
gymnasiet
stöd
specialpedagog
Handle http://hdl.handle.net/2043/9144 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics