Stress, sömn och livskvalitet : en studie bland flyktingar i SFI-utbildning, lärare och handläggare i Fosie stadsdel, Malmö

DSpace Repository

Stress, sömn och livskvalitet : en studie bland flyktingar i SFI-utbildning, lärare och handläggare i Fosie stadsdel, Malmö

Details

Files for download
Icon
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Stress, sömn och livskvalitet : en studie bland flyktingar i SFI-utbildning, lärare och handläggare i Fosie stadsdel, Malmö
Author Eriksson-Sjöö, Tina ; Ekblad, Solvig
Date 2009
Swedish abstract
Sammanfattning Studien består av två delar, en förstudie (innevarande rapport) samt en interventionsstudie som startade efter sommaruppehållet 2009. Förstudien genomfördes med deltagare huvudsakligen från Fosie stadsdel i Malmö under hösten 2008. Syftet med förstudien är att insamla data till den fortsatta studien. Studiens övergripande syfte är att kartlägga stressfaktorer som nyanlända upplever efter ankomsten (postmigrationsstressfaktorer) och hälsorelaterad livskvalitet bland en kohort nyanlända flyktingar som deltar i SFI (Svenska för invandrare) i Malmö, för att söka förstå sambandet mellan stressfaktorer i eftermigrationsskedet och framgång i SFIutbildningen. Studien som beskrivs i denna rapport består av fyra delar: observationer i SFI-klasser hos fyra utbildningsanordnare, deltagarenkät till nyanlända flyktingar, enkät till SFI-lärare, samt en fokusgruppsintervju med handläggare på Fosie AIC (Arbets- & Integrationscenter). Studien visar att många av de nyanlända flyktingarna som studerar SFI har utbrändhetssymtom, vilket torde vara ett handikapp när det gäller deras inlärningsförmåga, men som också försvårar möjligheterna till integration på arbetsmarknad och i samhället i övrigt. Det finns också ett gap mellan deras behov som nyanlända flyktingar och hur verkligheten ser ut. Samstämmighet råder mellan de tre gruppernas uppfattningar (flyktingar, SFI-lärare och handläggare) om flyktingarnas påfrestande sociala tillvaro med konstant stress och upplevd ohälsa. Vad gäller SFIstudierna uppfattade såväl SFI-deltagarna som lärarna sina möjligheter att påverka sin arbetsmiljö som låg. Resultaten av studien har betydelse för framtida introduktionsoch utbildningsplanering då det finns en diskrepans mellan SFIdeltagares upplevda stress och ohälsa och möjligheten att få betyg i svenska för invandrare. Det är viktigt att de hinder som finns för nykomna flyktingar att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden tas på allvar, för att den politik med fokus på ”arbetslinjen” som nuvarande regering för skall bli slagkraftig. En strävan bör därmed vara att tidigt identifiera sårbara individer, samt erbjuda anpassat stöd och utbildning, för att möjliggöra att fler uppnår godkänt resultat på SFI-utbildningen.
Publisher Hälsa och samhälle, Malmö högskola
Series/Issue FoU-Rapport;5
ISSN 1650-2337
ISBN 978-91-7104-233-0
Pages 92 s
Language swe (iso)
Subject SUSA
Medicine
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/9219 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics