En studie av avgörande faktorer för tillit i mångkulturell vårdkontext : noteringar kring professionsetik

DSpace Repository

En studie av avgörande faktorer för tillit i mångkulturell vårdkontext : noteringar kring professionsetik

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Conference Paper, other
Title En studie av avgörande faktorer för tillit i mångkulturell vårdkontext : noteringar kring professionsetik
Author Björngren Cuadra, Carin
Date 2009
Swedish abstract
Detta paper bygger på en studie i vilken sjuksköterskor som arbetar i hemsjukvård intervjuades om sina möten med patienter. Forsningsintresset gäller vad det är som skapar tillit enligt deras erfarenhet, vad de ser som avgörande faktorer för tillit. Sjuksköterskorna är verksamma i ett geografiskt område med hög andel befolkning med utländsk bakgrund. Detta tillför ett övergripande intresse för i vad mån de skiljer på allmängiltiga och särskilda avgörande faktorer samt eventuella inkluderings- och exkluderingsprocesser som kan hänföras till patienters etniska och kulturella mångfald. I fråga om teoretiska perspektiv, tar detta paper sin utgångspunkt i James Coleman (1990) vars tillitsbegrepp är interaktivt och låter tillitsskapande processer innefatta en beslutsprocess från tillitsgivarens sida och möjliga komplementära handlingar från tillitsmottagarens sida. Intervjuerna bygger på CIT (Critical Incident Technique) samt på en bärande cirkulär fråga. Analysen visar att sköterskorna erfar både allmängiltiga och särskilda avgörande faktorer samt att dessa i analysen inte framstår som väsensskilda utan snarare som överlappande. Ett grundläggande drag för de avgörande faktorerna är att de har sin grundförutsättning i en sensibilitet för en annan människas subjektiva situation. Vidare skiljs tillit för en person från förtroende för ett system och dess upplevda legitimitet. Slutligen framstår en koppling mellan de uppfattade avgörande faktorerna för tillit och de vårdetiska värden som förknippas med sjuksköterskors professionsetik som helt central. De avgörande faktorerna för tillit tycks föreligga när en sjuksköterska indikerar sin intension och sin kompetens vilka i sin tur är kopplade till vårdetiska värden. Detta innebär att sjuksköterskorna förhåller sig till sin patient utifrån värden som upprätthålls som allmängiltiga. Sjuksköterskans förhållningssätt framstår som ”operationaliserad legitimitet” i förhållande till sjuksköterskeprofessionen och hälso- och sjukvårdsystemet.
Conference
Gränssättning inom och utanför professioner (2009 : Malmö, Sweden)
Language swe (iso)
Subject trust
ethics
nurses
home care
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/9224 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics