En studie av avgörande faktorer för tillit i mångkulturell vårdkontext : noteringar kring professionsetik

DSpace Repository

En studie av avgörande faktorer för tillit i mångkulturell vårdkontext : noteringar kring professionsetik

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Björngren Cuadra, Carin
dc.date.accessioned 2010-01-04T12:03:34Z
dc.date.available 2010-01-04T12:03:34Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/9224
dc.description Detta paper bygger på en studie i vilken sjuksköterskor som arbetar i hemsjukvård intervjuades om sina möten med patienter. Forsningsintresset gäller vad det är som skapar tillit enligt deras erfarenhet, vad de ser som avgörande faktorer för tillit. Sjuksköterskorna är verksamma i ett geografiskt område med hög andel befolkning med utländsk bakgrund. Detta tillför ett övergripande intresse för i vad mån de skiljer på allmängiltiga och särskilda avgörande faktorer samt eventuella inkluderings- och exkluderingsprocesser som kan hänföras till patienters etniska och kulturella mångfald. I fråga om teoretiska perspektiv, tar detta paper sin utgångspunkt i James Coleman (1990) vars tillitsbegrepp är interaktivt och låter tillitsskapande processer innefatta en beslutsprocess från tillitsgivarens sida och möjliga komplementära handlingar från tillitsmottagarens sida. Intervjuerna bygger på CIT (Critical Incident Technique) samt på en bärande cirkulär fråga. Analysen visar att sköterskorna erfar både allmängiltiga och särskilda avgörande faktorer samt att dessa i analysen inte framstår som väsensskilda utan snarare som överlappande. Ett grundläggande drag för de avgörande faktorerna är att de har sin grundförutsättning i en sensibilitet för en annan människas subjektiva situation. Vidare skiljs tillit för en person från förtroende för ett system och dess upplevda legitimitet. Slutligen framstår en koppling mellan de uppfattade avgörande faktorerna för tillit och de vårdetiska värden som förknippas med sjuksköterskors professionsetik som helt central. De avgörande faktorerna för tillit tycks föreligga när en sjuksköterska indikerar sin intension och sin kompetens vilka i sin tur är kopplade till vårdetiska värden. Detta innebär att sjuksköterskorna förhåller sig till sin patient utifrån värden som upprätthålls som allmängiltiga. Sjuksköterskans förhållningssätt framstår som ”operationaliserad legitimitet” i förhållande till sjuksköterskeprofessionen och hälso- och sjukvårdsystemet. en
dc.language.iso swe en
dc.subject trust en
dc.subject ethics en
dc.subject nurses en
dc.subject home care en
dc.subject.classification Humanities/Social Sciences en
dc.title En studie av avgörande faktorer för tillit i mångkulturell vårdkontext : noteringar kring professionsetik en_US
dc.type Conference Paper, other en
dc.contributor.department Malmö University. Faculty of Health and Society en
dc.subject.srsc Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES en
dcterms.description.conferenceName Gränssättning inom och utanför professioner
dcterms.description.conferencePlace Malmö, Sweden
dcterms.description.conferenceYear 2009
mahlocal.rights.oaType green
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics