Mediemedvetenhet hos lärare och elever

DSpace Repository

Mediemedvetenhet hos lärare och elever

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Mediemedvetenhet hos lärare och elever
Author Milo, Patrik ; Forsberg Brogren, Mikael
Date 2010
Swedish abstract
Vi har skrivit detta arbete med syftet att ta reda på vilka attityder några lärare och elever har till olika typer av mediala texter. Metoden vi valde att använda oss av var intervjuer. De intervjuade var dels åtta elever i årskurs 4-6 och dels tre lärare som undervisade i samtliga av dessa årskurser Vi kom fram till att böcker är den medieform som används mest i undervisningen men att även andra medier, speciellt film, tycks vara någonting som lärare och elever vill ha mer av i undervisningen. Dessa medier har, under undersökningens gång, visat sig användas på olika sätt och med olika syften, till exempel brukar film användas när ett nytt tema introducerades. Intervjuerna visade att samtliga informanter uppskattar en varierad medieanvändning och anser att det på olika sätt gynnar inlärningen. De slutsatser vi kunnat dra efter att ha analyserat det inspelade intervjumaterialet är att olika typer av mediala texter förvisso värderas högt av både lärare och elever, men användningen av dessa speglar inte alltid dessa värderingar. Böcker framstår som det medium som värderas högst på skolan, i varje fall av lärarna, trots den positiva syn på olika medier som dessa uppvisar. Ett medium som verkar vara i det närmsta förbisett är musik; varken lärare eller elever talar om detta i förhållande till inlärning. Den ännu ej utvecklade tekniken på den aktuella skolan framstår än så länge som ett hinder för att fullt ut kunna utnyttja det digitala mediets kapacitet. Till sist frågar vi oss om det vidgade textbegreppet kan ge upphov till förvirring just på grund av bruket av ordet text då resultatet av undersökningen gett oss anledning att fundera över detta.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject text
textbegrepp
medier
medieanvändning
Handle http://hdl.handle.net/2043/9375 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics