Lekens betydelse för barns lärande i förskolan/ The importance of play on the learning passes in pre-school

DSpace Repository

Lekens betydelse för barns lärande i förskolan/ The importance of play on the learning passes in pre-school

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lekens betydelse för barns lärande i förskolan/ The importance of play on the learning passes in pre-school
Author Poulsen, Annette
Date 2009
Swedish abstract
Abstract Titel: Lekens betydelse för barns lärande i förskolan – Tio förskolepedagogers uppfattningar om leken. (The importance of play on the learning passes in pre-school) Författare: Annette Poulsen Typ av arbete: Examensarbete (15 hp) Handledare: Ingrid Sandén, Examinator: Lena Lang Kurs: Lärarutbildningen, Malmö högskola, Skolutveckling och ledarskap Datum: 4 Juni 2009 Syfte: Studiens syfte var att undersöka förskolepedagogers uppfattningar och tankar om lek och lärande. Den empiriska undersökningen avsåg att besvara syftet med två frågeställningar som berör hur förskolepedagogers uppfattningar om lekens betydelse för barns lärande och hur förskolepedagoger ser på lekens betydelse för barn i behov av särskilt stöd. Arbetet ger en översikt av tidigare forskning av leken samt en beskrivning av lek som specialpedagogisk metod. Metod: En kvalitativ metod i form av intervjuer användes och totalt intervjuades tio förskolepedagoger. De intervjuade samtliga kvinnor, var i åldrarna 25-60 år. Förskolepedagogerna arbetade på fyra olika förskolor i samma kommun. Resultat: Utifrån min undersökning kan jag konstatera att förskolepedagogernas uppfattningar om lekens betydelse för barns lärande var att alla tycker att leken är viktig för barns lärande. De flesta av intervjupersonerna ansåg att lek och lärande hör ihop. Mitt resultat visar att alla intervjupersoner var överens om att deras roll i leken är att ibland vara passiv, observera, ibland styra och medla mellan barnen. De flesta av intervjupersonerna ansåg att om tid fanns skulle de försöka vara med mycket mer i barnens lek. Flera av intervjupersonerna gav uttryck av att lärande underlättas genom lek, men också av att barnen lär av varandra i leken. Flertalet av intervjupersonerna nämner den fria leken som viktig för barns lärande. Alla intervjupersoner var överens om att gå in i leken och stötta de barn som är i behov av särskilt stöd. Flera av intervjupersonerna ansåg att det kan vara språksvårigheter som gör att det blir svårigheter för barn och konflikter i leken. Mitt resultat visar att alla intervjupersoner tycker att det är en viss skillnad i pojkars och flickors lek. Resultatet visar också att ingen av intervjupersonerna har hört talas om en specialpedagogisk metod som heter lekarbete och vilken effekt den har på barn i behov av särskilt stöd. Nyckelord: förskola, lek, lekarbete, lärande, särskilt stöd.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject förskola
lek
lekarbete
lärande
särskilt stöd
Handle http://hdl.handle.net/2043/9396 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics