Implementering som kontinuerliga processer i klinisk verksamhet

DSpace Repository

Implementering som kontinuerliga processer i klinisk verksamhet

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Conference Paper, other
Title Implementering som kontinuerliga processer i klinisk verksamhet
Author Bahtsevani, Christel
Date 2009
English abstract
Implementering som kontinuerliga processer i klinisk verksamhet Det finns en rad faktorer som påverkar möjligheterna att bedriva en evidensbaserad vård. Bland annat krävs det beslutsunderlag som så långt det är möjligt vilar på vetenskaplig grund, men även att man använder strategier för implementering som är lämpliga och systematiskt utvärderar dessa. Kliniska riktlinjer kan beskrivas vara beslutsunderlag som på ett praktiskt vis omsätter en stor mängd fakta. Implementering av kliniska riktlinjer är ett komplext område och det finns en hel del forskning redovisad internationellt sett. Trots detta är kunskapen om hur implementering bäst låter sig göras begränsad, framförallt avseende svenska förhållanden. I en studie med kvalitativ metodansats intervjuades sammanlagt 20 avdelningschefer och sjuksköterskor, alla verksamma inom olika kliniska specialiteter vid åtta sjukhus i södra Sverige. Syftet var att klargöra erfarenheter och faktorer av vikt vid implementering av kliniska riktlinjer inom sjukhusvård. Resultatet visar att på ett övergripande plan är implementering av kliniska riktlinjer kontinuerliga processer för att skapa trovärdiga och hållbara rutiner som involverar all personal och förväntas leda till en bättre och säkrare vård för patienterna, samt en ökad kunskap och trygghet hos personalen. Processerna drivs av olika komponenter som i sin tur har anknytning till ett flertal faktorer som påverkar huruvida implementeringen blir framgångsrik eller inte. Det är alltså möjligt att i den kliniska verksamheten visa på strukturer och faktorer som främjar eller motverkar en framgångsrik implementering och dessa kommer att förevisas och diskuteras under presentationen.
Conference
Vårdforskingens dag (2009 : Karlskrona, Sweden)
Language swe (iso)
Subject Implementering
Kliniska riktlinjer
sjukhus
vårdpersonal
intervjuer
innehållsanalys
Medicine
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS::Caring sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS::Caring sciences::Nursing
Note Vårdforskingens dag, Blekinge Tekniska högskola, Sektionen för hälsa, ... (see Details for more)
Handle http://hdl.handle.net/2043/9469 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics