Förskolegården -en plats för utveckling och lärande

DSpace Repository

Förskolegården -en plats för utveckling och lärande

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Förskolegården -en plats för utveckling och lärande
Author Brendheden, Anna ; Malmgren, Hanna
Date 2010
Swedish abstract
På förskolan vistas barn mycket utomhus, vilket gör att utegården blir en betydelsefull faktor för barns lärande och utveckling. Det är därför viktigt att miljön på förskolegården är stimulerande för barnen. Studien handlar om vilka tankar kring barns lärande och utveckling som ligger bakom förskolegårdens utformning och användning. Samt hur en förskolas utegård används av barn och pedagoger. I tidigare forskning tas ämnen upp som utomhuspedagogik ur ett historiskt perspektiv, utemiljöns betydelse för barns lärande och utveckling, samt förskolans utemiljö och dess påverkan på barn. Teoribakgrunden belyser bland annat filosoferna Lev Vygotskijs och John Deweys tankar. De metoder som använts är kvalitativa intervjuer med fyra pedagoger samt observationer av barn och pedagoger ute på förskolegården. Några slutsatser som kunde dras efter studien var att materialet påverkade barnen i mycket stor utsträckning ute på gården. Barnen valde främst att leka med det färdiga materialet som exempelvis spadar, hinkar och andra leksaker som förskolan erbjöd. Det förekom inte några planerade pedagogiska aktiviteter på utegården tillsammans med barnen, utan pedagogerna använde sig av planerade pedagogiska aktiviteter när de gick till skogen. Nyckelord: utomhuspedagogik, förskolegården, utegården, utveckling och lärande.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject utomhuspedagogik
förskolegården
utegården
utveckling
lärande
Handle http://hdl.handle.net/2043/9476 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics