Skogsutbildningen-En studie av före detta elevers åsikter om sin skogliga naturbruksutbildning

DSpace Repository

Skogsutbildningen-En studie av före detta elevers åsikter om sin skogliga naturbruksutbildning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Skogsutbildningen-En studie av före detta elevers åsikter om sin skogliga naturbruksutbildning
Author Svanberg, Ola
Date 2010
Swedish abstract
Studien behandlar hur före detta elever vid naturbruksgymnasiets skogsutbildning ser på sin utbildning och hur verksamheten på skolan uppfattas av dessa personer. Genom en enkätundersökning undersöks det om skolans verksamhet, det pedagogiska arbetet, lärandemiljön med mera håller en god nivå eller om det finns några delar som måste förbättras. Syftet leder fram till frågeställningar som; om studenterna på skolan upplever att utbildningen ger relevanta skogliga och allmänna kunskaper för deras yrkesutövning; om studenterna på skolan upplever att de fått den pedagogiska hjälp de behövt; om det finns några elever som valt att inte arbeta inom skogsnäringen och i sådana fall varför; samt om det finns några skillnader i ovanstående frågor mellan de elever som gått en individuell skolgång (IV-elever) och de elever som gått NB-programmet Skog. De som ingått i enkätundersökningen har avslutat sina studier på skolan år 2003, 2004 och 2005. I de tre årskurserna så var det totalt 55 personer varav 41 svarande. Undersökningen var en kvantitativ enkätundersökning med inslag av kvalitativa frågeställningar där attityderna hos de före detta eleverna undersöktes. De teorier och den litteratur som studerats inför detta arbete handlar om styrdokumenten som skolan går efter; kunskapsförmedlingen och lärandet som finns omnämnt i litteraturen; delar om extra stöd och hjälp i undervisningen samt forskning kring det skogliga yrket. Det var 22 procent av personerna i urvalsgruppen som ansåg att deras skogliga utbildning i stort var mycket bra. Var femte person ansåg att lärarna inte hade förmågan att kunna förmedla kunskaper. Det var framför allt lärarna i ämnena matematik, svenska, engelska, ekonomi samt avverkningsmaskinskörning som kritiserades för detta. När det gäller stöd i undervisningen så var det var femte person som ansåg att de inte fick det stöd de ville ha i undervisningen. 54 procent anser att studie- och undervisningsmiljön är dålig eller mycket dålig på skolan. De klagade framför allt på att det var stökigt, bråkigt, få stunder då det var tyst, men även att det var dåliga lokaler att vistas och ha undervisning i. Det är 95 procent av de tillfrågade som har en anställning eller som är egenföretagare. Det är endast hälften av de tillfrågade som arbetar inom skogsbranschen. De skogskunskaper som de tillfrågade saknade var bland annat mer djupgående kunskaper om gallring från avverkningsmaskin, motorsågsarbete, fördjupande skogsskötsel samt datorernas användning i det praktiska skogsbruket. Det var 29 procent av de tillfrågade i urvalsgruppen som ansåg att de inte hade fått de tillräckliga kunskaperna i de allmänna ämnena svenska, engelska, matematik, ekonomi m.m. för sitt nuvarande yrkesutövande. De före detta elever som hade gått IV-inriktningen på programmet svarade i stort sett likadant som den övriga urvalsgruppen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject naturbruksgymnasium
skogsutbildning
kunskap
pedagogik
skogsmaskinsförare
Handle http://hdl.handle.net/2043/9520 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics