Barns inkluderande och exkluderande lek - En videoobservationsstudie i förskola med fokus på den icke-verbala kommunikationen

DSpace Repository

Barns inkluderande och exkluderande lek - En videoobservationsstudie i förskola med fokus på den icke-verbala kommunikationen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Barns inkluderande och exkluderande lek - En videoobservationsstudie i förskola med fokus på den icke-verbala kommunikationen
Author Larsson, Carola ; Björck, Jimmie
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete har varit att fånga förskolebarnens icke-verbala kommunikation, för att förstå dess betydelse i relation till inkluderande och exkluderande lek. Ambitionen har även varit att ta del av förskollärares tankar och tolkningar kring dessa leksituationer, i förhoppning att få ytterligare förståelse. Preciserade frågeställningar var: Hur kommer barnens icke-verbala kommunikation till uttryck och hur går barnen tillväga för att inkludera respektive exkludera varandra? Hur tolkar förskollärarna videoobservationernas olika leksituationer? Den empiriska undersökningen genomfördes med hjälp av videoobservation och intervju med förskollärare på en förskola. Undersökningsgruppen utgjordes av 27 barn i åldern tre till fem år samt två förskollärare. Det urval av tidigare forskning som valts ut inom ämnesområdet behandlar lekbegreppet, kommunikation och samspel mellan barn samt inkludering och exkludering. Resultatet visar att det förekommer såväl inkludering som exkludering i lek samtidigt som det finns barn som hamnar mittemellan. Det framgick även att barnen använder sig av olika tillträdes- och försvarsstrategier i förhållande till inbjudan till lek och försvar av lekutrymme samt kamrater.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Lek
Inkludering
Exkludering
Videoobservation
Icke-verbal kommunikation
Förskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/9533 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics