Färgstyrning av Kodak Nexpress på Digital Printing Network

DSpace Repository

Färgstyrning av Kodak Nexpress på Digital Printing Network

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Färgstyrning av Kodak Nexpress på Digital Printing Network
Author Möller, Jesper
Date 2009
English abstract
Color management of Kodak Nexpress on Digital Printing Network This thesis concerns the subject of color management in digital printing. The basic principle of color management is to get the entire graphic production to result in a predictable and accurate end product. This control is mainly made by the use of ICC profiles. The purpose of this work was to help the company dpn to produce a well-functioning workflow for their two Kodak digital presses. The company wanted to get as good color matching between the two printing machines as possible, and get a good match with the existing standard values for offset printing as possible. The work was carried out by studying of relevant theory on the subject, which then was applied to the practical work. The practical work consisted mainly of printing test charts, which was measured and was the basis for the creation of the ICC profiles. The work proved to give a positive result. Measurements were made before the work began to control how much color difference was at the time. After the creation and application of the new profiles it was shown that color deviation have declined, both between the two printing presses and with the current standard. Deviation fell below the targets the company had set up in advance, but did allow for further improvements in their places. Conclusions The report shows that the objective of the two Kodak Nexpress to print with a color difference under the pre-determined values could be achieved with good margin. Moreover, it was found that the objective of the two Kodak Nexpress to simulate the default values for offset printing was achieved, with the exception of a few color values.
Swedish abstract
Det här examensarbetet berör ämnet färgstyrning inom digitaltryck. Grundprincipen med färgstyrning är att få hela den grafiska produktionskedjan att resultera i en förutsägbar och korrekt slutprodukt. Den här styrningen sker i huvudsak med hjälp av ICC-profiler. Syftet med arbetet var att hjälpa företaget dpn att ta fram ett väl fungerande arbetsflöde för deras två Kodak digitalpressar. Företaget ville dels få en så bra färgmatchning mellan de båda tryckpressarna som möjligt, och dels få en så bra matchning mot gällande standardvärden för offsettryck som möjligt. Dessutom syftade arbetet till att utveckla min egen kunskap kring arbetet med färgstyrning. Arbetet utfördes genom instudering av relevant teori i ämnet, vilken sedan applicerades på det praktiska arbetet. Det praktiska arbetet bestod främst i att trycka testkartor som mättes upp och låg till grund för skapande av ICC-profiler. Arbetet visade sig ge ett positivt resultat. Mätningar gjordes dels innan arbetet påbörjades för att kontrollera hur stor färgavvikelsen var vid det tillfället. Efter skapande och applicering av de nya profilerna visade sig färgavvikelsen ha minskat, både sinsemellan de båda tryckpressarna och mot gällande standard. Avvikelsen hamnade under de målvärden företaget satt upp på förhand, men lämnade samtidigt utrymme för ytterligare förbättringar på sina ställen. Slutsatser Rapporten visar att målsättningen att få de båda tryckpressarna på företaget att trycka med en färgavvikelse under de på förhand uppsatta värdena kunde uppnås med god marginal. Vidare konstaterades också att målet att få de båda tryckpressarna att simulera mot standardvärden för offsettryck kunde uppnås, med undantag för några enstaka färgvärden.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject färgstyrning
ICC-profil
digitaltryck
Kodak Nexpress
dpn
akromatik
karaktärisering
Handle http://hdl.handle.net/2043/9539 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics