Lekinspirerande innemiljö i förskolan och barns delaktighet i denna

DSpace Repository

Lekinspirerande innemiljö i förskolan och barns delaktighet i denna

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lekinspirerande innemiljö i förskolan och barns delaktighet i denna
Author Baumann, Linda ; Unander-Scharin, Mary-Jane
Date 2010
Swedish abstract
Baumann, L & Unander-Scharin, M-J (2010) Lekinspirerande innemljö i förskolan och barns delaktighet i denna - En studie om pedagogers tankar kring innemiljön och dess inverkan på barns lek Malmö: Lärarutbildningen: Malmö högskola Examensarbetet behandlar innemiljöns betydelse för att inspirera barns lek i förskolan. Syftet med undersökningen är att synliggöra pedagogernas tankar om miljöns betydelse samt att se hur barn leker i denna miljö. De frågeställningar vi har utgått ifrån är följande: Hur tänker pedagoger kring miljön i förskolan? Hur påverkas barns lek av miljöns utformning? Hur delaktiga är barnen i utformningen av miljön? Metoderna som använts för att besvara ovanstående frågor har varit kvalitativa intervjuer med pedagoger på två olika förskolor, samt ostrukturerade observationer av barns lek i utvalda rum på dessa. De teoretiska utgångspunkterna har varit forskning kring leken, demokrati och delaktighet i förskolan. Resultatet visar att miljön inbjuder till ensamlek. Det påvisar även att barn behöver ett stöd av pedagogen för att utveckla leken i förskolemiljön. Pedagogerna upplever att miljön har stor betydelse för hur barns lek stärks. Barns delaktighet i innemiljöns utformning behöver tydliggöras och utvecklas. Vår slutsats är att miljö, barn och pedagoger måste samspela för att leken ska kunna blomstra och utvecklas. Nyckelord: Miljö, lek, samspel, inspiration, delaktighet
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject miljö
lek
samspel
inspiration
delaktighet
Handle http://hdl.handle.net/2043/9543 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics