Dyslexidiagnos på gymnasiet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Dyslexidiagnos på gymnasiet
Author Öhberg, Carina
Date 2010
Swedish abstract
Öhberg, Carina (2009). Dyslexidiagnos på gymnasiet (Dyslexia diagnosis at upper secondary school). Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogik, Lärarutbildningen, Malmö högskola. Att få diagnos dyslexi när man går på gymnasiet påverkar både elevens studiesituation och den bild eleven har av sig själv. Den här undersökningen baseras på halvtstrukturerade intervjuer med sju elever som alla fått diagnos dyslexi sedan de börjat på gymnasiet. Eleverna har klarat av sina studier på grundskolan trots sina svårigheter med läsning och skrivning. Syftet är att undersöka och problematisera kring elevernas erfarenheter och upplevelser av att ha läs- och skrivsvårigheter och att få dyslexidiagnos. Resultatet av undersökningen visar att grundskoletiden präglas av sporadiskt särskilt stöd för eleverna. Osäkerhet vad de egna svårigheterna beror på leder till dåligt självförtroende. Diagnosen på gymnasiet blir sedan en utgångspunkt för olika åtgärder, vilket ger eleverna möjlighet att få kontroll över sin skolvardag. Ökad motivation i och med vald utbildning i kombination med den hjälp och det stöd eleverna nu får bidrar till förbättrade studieresultat. Detta resulterar i sin tur i en mer positiv självbild hos eleverna. Nyckelord: (diagnos, dyslexi, gymnasieskolan, självbild, specialpedagogik, studieresultat)
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject diagnos
dyslexi
gymnasieskolan
självbild
specialpedagogik
studieresultat
Handle http://hdl.handle.net/2043/9549 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics