Upplevelsen inför att sticka en patient med känd blodsmitta

DSpace Repository

Upplevelsen inför att sticka en patient med känd blodsmitta

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Upplevelsen inför att sticka en patient med känd blodsmitta
Author Odell-Kling, Amanda ; Pröjtz, Andrea
Date 2010
English abstract
Within a nurses’ work tasks, venous blood tests and onset of peripheral venous catheters (PVK) are included. Even when the patient has a blood infection this has to be performed, which puts the nurses’ professionalism and biological safety to the test. Nurses’ pre-experiences of needle-sticks of patients with known bloodborne infections are issues that need further discussions. Does the needle-stick precede feelings of fear or discomfort? This study aimed to investigate the nurse's thoughts and experiences of needle-sticking a patient with a known blood-borne infection. A hermeneutic phenomenological research approach was chosen. Life-World Interviews conducted with six nurses at a general infection clinic in southern Sweden. A global phenomenon was observed from the collected data material and was formulated as the nurses’ thoughts of a needle-stick of a patient with a known blood-borne infection, doesn’t need to correspond to the experiences of the needle-stick, as it’s shown by its actions. Three main themes, thought, feeling and action could link the nurses’ pre-experiences of a needle-stick of a patient with a known blood-borne infection. Under the main themes, ten sub-themes were formulated. The cognitive theory was used to explain the study results and develop a greater understanding of the identified phenomenon. Nurses’ thoughts and feelings before the needle-stick of a patient with a known blood-borne infection should be investigated further to obtain a deeper understanding.
Swedish abstract
I sjuksköterskans arbetsuppgifter ingår venösa blodprov och insättande av perifera venkatetrar (PVK). Även då patienten bär en blodsmitta skall detta utföras, vilket sätter sjuksköterskans professionalism och biologiska säkerhet på prov. Sjuksköterskans upplevelser inför att sticka en patient med känd blodsmitta är ett ämne som bör diskuteras mer. Föregås stickmomentet av rädsla eller obehagskänslor? Denna studie syftade till att undersöka sjuksköterskans tankar och upplevelser inför att sticka en patient med känd blodsmitta. En hermeneutisk fenomenologisk forskningsansats valdes. Livsvärldsintervjuer genomfördes med sex allmänsjuksköterskor vid en infektionsklinik i södra Sverige. Ett övergripande fenomen sågs utifrån insamlat datamaterial och formulerades som sjuksköterskans tankar inför att sticka en patient med känd blodsmitta behöver inte överrensstämma med upplevelserna inför stickmomentet, vilket visas genom dennes handlingar. Tre huvudteman,tanke, känsla och handling kunde därmed knyta samman sjuksköterskans upplevelser inför att sticka en patient med känd blodsmitta. Under dessa huvudteman formulerades tio underteman. Den kognitiva teorin användes för att förklara studiens resultat och utveckla en högre grad av förståelse kring det identifierade fenomenet. Sjuksköterskans tankar och känslor inför att sticka en patient med känd blodsmitta bör undersökas vidare för att en djupare förståelse skall erhållas.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject blodsmitta
hermeneutisk fenomenologi
sjuksköterska
kognitiv teori
tankar
upplevelse
Handle http://hdl.handle.net/2043/9570 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics