Åldersblandad eller åldersinriktad förskola? - organisationsformernas för- och nackdelar

DSpace Repository

Åldersblandad eller åldersinriktad förskola? - organisationsformernas för- och nackdelar

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Ekberg, Catharina
dc.contributor.author Hammar, Ulrika
dc.date.accessioned 2010-01-26T14:40:54Z
dc.date.available 2010-01-26T14:40:54Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/9578
dc.description Syftet med undersökningen är att försöka förstå för- och nackdelarna med åldersblandad och åldersinriktad förskola. En del av undersökningen tar upp miljön på förskolan, hur miljön är utformad för barnen och skillnader som finns i miljön. Undersökningen utgår från pedagogernas syn på den egna organisationen och dess arbete samt observationer av miljön. Utgångspunkter i undersökningen är teorier om hur den fysiska miljön bör organiseras. Den tidigare forskningen tar upp betydelsen av ålderssammansättningar, barns utveckling och samspel samt den fysiska miljön i förskolan. Uppsatsen bygger på en kvalitativ undersökning där intervjuer har gjorts med åtta pedagoger belägna på två olika förskolor. Observationer har gjorts för att få en uppfattning om hur den fysiska miljön organiseras. Empirin har sedan transkriberats, bearbetats och analyserats i förhållande till undersökningens syfte och frågeställningar. Trots att det valdes verksamheter för att få så stora kontraster som möjligt ses ändå många likheter i verksamheterna. Detta medför att för- och nackdelarna mellan verksamheterna inte blir lika tydliga i förhållande till varandra. Pedagogerna i de båda organisationerna anser att miljön är viktig. Undersökningen har dock visat, genom intervjuerna med pedagogerna på de båda organisationerna, observationer, teori och tidigare forskning, att svårigheterna att anpassa miljön är större, men ändå lika viktigt, i en åldersblandad barngrupp. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject fysisk miljö en
dc.subject förskola en
dc.subject åldersblandad en
dc.subject åldersinriktad en
dc.title Åldersblandad eller åldersinriktad förskola? - organisationsformernas för- och nackdelar en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: Barndoms- och ungdomsvetenskap
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics