The State and Non-profit Organizations

DSpace Repository

The State and Non-profit Organizations

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title The State and Non-profit Organizations
Author Magnusson, Josef
Date 2010
English abstract
This study examines the strategies four organizations from the voluntary sector uses to manage its cooperation with the State. The study takes its starting point in Staffan Johansson's theory of how imposing a non-profit sector with a homogenization pressure. By investigating various characteristics of the voluntary sector, such as ideology, economic conditions and the possibility of criticism, explores how organizations perceive their role in co-operation. The study shows that ideology and the economic environment plays key role in how organizations can structure themselves both as a organization and their work. In relation to the state, it seems important that resource dependence is not too one-sided for organizations to retain its character, ideology and control over their activities.
Swedish abstract
Denna studie undersöker vilka strategier fyra organisationer från den ideella sektorn använder sig av för att hantera sitt samarbete med staten. Studien tar sitt avstamp i Staffan Johanssons teori om hur påtvingar ideell sektorn ett homogeniseringstryck. Genom att undersöka olika egenskaper hos den ideella sektorn, såsom ideologi, ekonomiska förutsättningar och möjligheten att vara me och påverka undersöks hur organisationerna uppfattar sin roll i samarbetet. Studien visar att ideologin och de ekonomiska förutsättningarna spelar avgörande roll för hur organisationerna kan strukturera både sig själva som organisation liksom deras arbete. I relationen till staten framstår det som viktigt att resursberoendet inte är allt för ensidigt för att organisationerna skall kunna hålla på sin särart och styra sin organisation i en självvald riktning.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject nonproftit sector
ideology
critical voice
new public management
ideologi
ideell sektor
kritisk röst
Handle http://hdl.handle.net/2043/9609 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics