Kulturkompetens i socialt arbete - vad är det?

DSpace Repository

Kulturkompetens i socialt arbete - vad är det?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kulturkompetens i socialt arbete - vad är det?
Author Larsson, Emma ; Norin, Lina
Date 2010
English abstract
The purpose of this study is to investigate what meaning the concept "cultural competence" is given in the literature and from this problematize its application to practice. The concept "cultural competence" has no uniform definition, which initiated the writing of this essay. The study is based on a literature review in the form of a qualitative text analysis. In our critical review of the literature we could find, among other concepts, "ethnic-sensitivity" and "cultural awareness", which is similarly related to strategies for achieving "cultural competence". Self-knowledge of the social worker and openness to cultural differences are important characteristics of a "culture competent” socialworker according to the guiding literature for social workers. Through an separately examination of the concepts we found in the literature , but also by comparing them, we have found that culture almost always is linked to ethnicity in debates on "cultural competence". In the problematization of the meaning of “culture competence” as a concept, we have pointed out how the meeting between the socialworker and the client may be affected when the social work is based on thoughts of "cultural competence".
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att undersöka vilken innebörd begreppet ”kulturkompetens” ges i litteraturen samt utifrån detta problematisera dess applicering på praktiken. Begreppet ”kulturkompetens” saknar en enhetlig definition, något som initierat skrivandet av denna uppsats. Studien bygger på en litteraturstudie i form av en kvalitativ textanalys. I vår kritiska granskning av litteraturen kunde vi bland annat finna begrepp, såsom ”ethnic-sensitivity” och ”cultural awareness”, som på liknande sätt berör strategier för att uppnå ”kulturkompetens”. Självinsikt hos socialarbetaren och öppenhet inför kulturella skillnader är viktiga egenskaper hos en ”kulturkompetent” socialarbetare enligt handböckerna. Genom en granskning av de begrepp vi funnit i litteraturen var för sig, men även genom jämförelse av dem, har vi bland annat funnit att kultur nästan genomgående kopplas till etnicitet i diskussionerna kring ”kulturkompetens”. I problematiseringen av begreppet har vi pekat på hur mötet mellan socialarbetaren och klienten kan komma att påverkas då socialarbetaren utgår från tankar kring ett ”kulturkompetent” bemötande.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject cultural competence
cultural awareness
ethnic-sensitivity
ethnicity
client response
culture
social work
Handle http://hdl.handle.net/2043/9616 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics