Vill du ha en broschyr? Om informationsflödet angående LSS

DSpace Repository

Vill du ha en broschyr? Om informationsflödet angående LSS

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vill du ha en broschyr? Om informationsflödet angående LSS
Author Blennow, Sussanne
Date 2010
English abstract
Sometimes people find themselvs in a situation where they need support and help to cope with their everyday lives. The municipality has, under Administrative Procedure Act (1986:223), a service obligation to inform the individual about what kinds of actions with help, support and service the individual is entitled to. More specific the legal basis this municipal obligation are the Social Services Act (2001:453), called SoL and the Act Concerning Support and Service for Persons with Certain Functional Impairments (1993:387) called LSS. This study is based on concerns regarding if the information provided by the surveyed municipality is received by the citizens. The information in question concerns the LSS (1993:387), since this legislation is addressed to individuals with specific disabilities. The study also reflects on which form the citizen wishes to receive this information,if it is through for instance,the media, brochures, or Assistance Administrators in the municipality and, futhermore, what type of information citizens requesting concerning LSS(1993:387). The study was conducted by means of mail questionnaires aimed at persons between 18-65 years with action under the Social Services Act (2001:453). The results of this study are discussed on the basis of Giddens's theories concerning trust whitin institutions, such as the Social Administration. The study does also inlude a discussion relating to Foucault's perspective on the power of the institutions, as the institution are providing resources that affect the individual's life situation. Individuals must themselves request the help, support and service they need. This may reveal their own shortcomings and can result in the experience of shame about the fact that they need this support, an aspect that is central to social work. In sum, the study showed that the primary source of information is the interpersonal information, normally provided by municipal Administrator of Social Administration.
Swedish abstract
Människor hamnar ibland i en situation som innebär att de behöver stöd och hjälp för att klara sin vardag. Kommunen har enligt Förvaltningslagen (1986:223) en serviceskyldighet att informera den enskilde om vilka former av insatser med hjälp, stöd och service den enskilde har möjlighet att få. De centrala lagstiftningarna i detta fall är Socialtjänstlagen (2001:453), SoL och Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Denna studie grundar sig på frågeställningen om den information som tillhandahålls från den undersökta kommunen kommer medborgarna till gagn. Informationen gäller i detta fall LSS (1993:387) därför att denna lagstiftning riktar sig till individer med specifika funktionshinder. Spörsmålet handlar även om i vilken form medborgarna önskar information. Är det via media, broschyrer eller av biståndshandläggarna i kommunen och vad vill medborgarna då vet om LSS (1993:387)? Studien har genomförts med postenkäter till personer med insatser enligt Socialtjänstlagen (2001:453) och är mellan 18-65 år. Resultatet av studien har sedan diskuteras utifrån Giddens syn på tillit till institutioner, till exempel Socialförvaltningen. Det diskuteras även utifrån Foucaults perspektiv om makt som bland annat institutioner har, genom att de tillhandahåller resurser som påverkar den enskildes livssituation. Individen måste i ansökan om hjälp stöd och service blotta sina egna tillkortakommanden och kan därför uppleva skam inför det faktum att behöva det/(denna insats), en aspekt som är central för socialt arbete. Resultatet av studien visar att den främsta informationskällan som önskas är den mellanmänskliga kontakten med biståndshandläggaren i kommunen.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Information
Lagstiftning
Handle http://hdl.handle.net/2043/9628 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics