Att bedöma och betygsätta scenisk gestaltning på gymnasiets

DSpace Repository

Att bedöma och betygsätta scenisk gestaltning på gymnasiets

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att bedöma och betygsätta scenisk gestaltning på gymnasiets
Author Cítron, Ola
Date 2009
Swedish abstract
Teaterlärare på gymnasiets estetiska program har mycket knapphändiga nationella beskrivningar och betygskriterier för teaterkurserna de undervisar i. Frågan är hur teaterlärarna under dessa omständigheter utför sitt bedömningsarbete. I studien undersökts med hjälp av kvalitativa intervjuer hur två teaterlärare bedömer och betygssätter sina elever i scenisk gestaltning. Som orientering ges en genomgång av betygens utveckling i skolan från relativt/normativt till ett mer formativt, elevorienterat system. Sedan följer en kort belysning av för- och nackdelar med formativa och summativa betygssystem och om den oenighet som funnits inom skolvärlden om vilket system som skall råda. Med detta som bakgrund presenteras undersökningens resultat. Lärarna vilar sin bedömning på fyra ben: Skriftliga bedömningsverktyg, den egna erfarenheten, stöd från kollegor samt elevernas reflektioner över sitt eget och sina skolkamraters arbeten. Av de olika bedömningsverktygen är den egna erfarenheten det viktigaste, genom vilket de andra tolkas. Exakt hur bedömningen går till är det svårare för lärarna att förklara. I uppsatsen tolkas det som ett uttryck för ”tacit knowlege”, en tyst kunskap, en hantverksmässig, ordlös kunskap, som bäraren kan ha svårt att beskriva i ord. När bedömningskriterierna i de båda teaterlärarnas verktyg jämförs med de nationella betygskriterierna, visar det sig att teaterlärarna är mer inriktade på att bedöma elevens förmåga att samarbeta med andra, än vad som ges uttryck för i de nationella betygskriterierna. Under intervjuerna framkommer vad lärarna lägger stor vikt vid i bedömningen. Det är tydligt att de båda är processorienterade (formativa). En av lärarna förklarar: ”Då tittar jag på det jag faktiskt ser, samtidigt som jag tittar i backspegeln, hela tiden. Då kan jag bedöma en utveckling”. Undersökningen ger ett mycket intressant resultat: trots att lärarna inte i detalj kan formulera sina bedömningskriterier, vare sig inför sig själva eller för eleverna, så kvarstår faktum att elever och lärare till största del är eniga om betygssättningen, och som en av teaterlärarna uttrycker det: ”Till 98% är vi överens”.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Bedömning
teater
Handle http://hdl.handle.net/2043/9635 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics