Lekens betydelse för språkutveckling- flerspråkiga barns möjligheter till språkutveckling

DSpace Repository

Lekens betydelse för språkutveckling- flerspråkiga barns möjligheter till språkutveckling

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lekens betydelse för språkutveckling- flerspråkiga barns möjligheter till språkutveckling
Author Jakubovic, Amela ; Gidaszewska, Anna
Date 2010
Swedish abstract
Examensarbetet handlar om hur pedagogerna använder lek i språkutvecklande situationer och hur de arbetar med flerspråkighet. Arbetet är grundat på observationer och intervjuer som genomfördes i två förskolor som ligger i centrala Malmö. I valet av förskolor var närvaro av barn med ett annat modersmål än svenska, en avgörande faktor. I arbetet jämför vi pedagogernas arbetssätt i de två förskolorna. Syftet med examensarbetet är att undersöka vilka möjligheter flerspråkiga barn har till språkutveckling samt lekens betydelse för detta. För att uppnå detta syfte utgick vi från frågeställningarna: Hur tänker pedagoger kring lek som en språkutvecklande situation? Hur kommunicerar barn med varandra i leken när orden inte räcker till? De teoretiska utgångspunkterna har varit lek, språk/ flerspråkighet, språkutveckling, lek ur ett kommunikationsperspektiv samt den sociokulturella teorin. Resultatet visar att leken har stor betydelse för alla barns språkutveckling och att pedagogerna är medvetna om detta även om de använder och tolkar det på olika sätt. Vidare visar resultatet att pedagogerna har svaga kunskaper om modersmålsundervisningens betydelse för flerspråkiga barns språkutveckling. Slutsatsen i examensarbetet är att lek är viktigt för barnsutveckling på alla plan särskilt för flerspråkiga barns språkutveckling. Leken avspeglar olika samspel där kommunikation uppstår och där språk utvecklas. Nyckelord: lek, språk, kommunikation, språkutveckling, flerspråkighet, modersmål
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject lek
språk
kommunikation
språkutveckling
flerspråkighet
modersmål
Handle http://hdl.handle.net/2043/9656 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics