Från individuella utvecklingsplaner till pedagogisk dokumentation

DSpace Repository

Från individuella utvecklingsplaner till pedagogisk dokumentation

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Från individuella utvecklingsplaner till pedagogisk dokumentation
Author Nilsson, Johanna ; Lundqvist, Ingela
Date 2010
Swedish abstract
Vårt examensarbete handlar om ett förändringsarbete där sex förskolor går från individuella utvecklingsplaner till att använda pedagogisk dokumentation. Syftet och frågeställningen är inriktade på att studera hur pedagoger från förskolorna yttrar sig om individuella utvecklingsplaner och pedagogisk dokumentation. Den tidigare forskning som vi valt att anknyta till är den etiska aspekten på pedagogisk dokumentation, ett förändringsarbete där den pedagogiska dokumentationen är central, individuella utvecklingsplaner i fyra olika kommuner och internationell forskning om individuella utvecklingsplaner i Finland. Vi intervjuade sex pedagoger som i sin tur representerade varje förskola. Vårt resultat visar att vår undersökningsgrupp överlag är negativa till att använda den individuella utbildningsplanen i förskolan. De anser även att informationen om fenomenet inte varit tillräcklig. Den pedagogiska dokumentationen beskrivs med en positiv anda. Pedagogerna uttrycker att de genom att de varit med i utformningen av pedagogisk dokumentation har detta lett till att förändringsarbetet är förankrat i arbetslaget. Enligt pedagogerna är den stora förändringen deras förhållningssätt i verksamheten.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Förskola
förändringsarbete
individuella utvecklingsplaner
Pedagogisk dokumentation
reflektion
Handle http://hdl.handle.net/2043/9658 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics