Flerspråkighet och språkutveckling i mångkulturella skolor

DSpace Repository

Flerspråkighet och språkutveckling i mångkulturella skolor

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Flerspråkighet och språkutveckling i mångkulturella skolor
Author Bajraktarevic, Leila ; Deleon, Beatrix K.
Date 2010
Swedish abstract
Bakgrunden till arbetet är att Sverige blir ett alltmer mångkulturellt samhälle och att många barn idag är flerspråkiga och vi uppfattar det som viktigt att stärka barns modersmål vilket är en förutsättning för att utveckla ett andraspråk. Syftet är att belysa vilket stöd i form av modersmålsundervisning eleverna får grundskolans tidiga år och vad pedagoger i F till år 5 anser vara ett språkutvecklande arbetssätt i skolan. För att kunna undersöka ämnet har vi ställt oss två huvudfrågor; Hur ser modersmålsundervisningen i mångkulturella skolor? Hur arbetar pedagoger språkutvecklande i mångkulturella skolor? Vi har valt att genomföra en kvalitativ undersökning och har intervjuat sammanlagt tio pedagoger; fyra klasslärare, fyra modersmålslärare och två fritidspedagoger på två olika skolor – båda med stor andel barn med annan än svensk kulturell bakgrund Resultatet visar att pedagogerna menar att drama, läsning, diskussion, att skriva, musik och bild är de viktigaste aktiviteterna för elevernas språkutveckling. Modersmålslärarna lyfter fram läs- och skrivfärdighet, grammatik och samtal som viktiga delar i undervisningen. Innemiljön och skolornas utrustning och material tas också upp. Alla arbetar på olika sätt, men nämner ändå samma hjälpmedel och aktiviteter som stöd till den språkliga utvecklingen. Språkutvecklingen är individuell och en skapande process som kräver en aktiv engagemang från inlärarens sida. Alla människor har ett eget sätt att kunna lära sig och utveckla vidare det främmande språket som man lär sig, därför finns det inget något entydig metod att lära sig ett främmande språk som passar alla (Hultinger & Wallentin, 1996). Det är viktigt att individen får vara med i olika sammanhang där språket används aktivt och man hör det nya språket (a.a.).
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject mångkulturellt samhälle
flerspråkighet
modersmålsundervisning
språkutveckling i grundskolan
Handle http://hdl.handle.net/2043/9666 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics