Familjeklass - en arbetsmodell som främjar relationer och samarbete

DSpace Repository

Familjeklass - en arbetsmodell som främjar relationer och samarbete

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Familjeklass - en arbetsmodell som främjar relationer och samarbete
Author Nielsen, Lotta ; Wikström - Nilsson, Jessica
Date 2010
Swedish abstract
Titel: Familjeklass – en arbetsmodell som främjar relationer och samarbete. Family class – a work model that promotes relationships and cooperation. Författare: Lotta Nielsen och Jessica Wikström Nilsson Arbetet som pedagog innebär till stor del att verka för goda relationer och att kunna samarbeta med andra människor. Det är inte bara elever, ledning och kollegor i skolan det berör, utan det berör även vårdnadshavare eller annan närstående person till eleverna. Ibland fungerar inte elevernas skolsituation som det är tänkt och då är föräldrasamverkan en viktig grund för att eleverna ska få en fungerande skolsituation. Familjeklass är en arbetsmodell där vårdnadshavare, under en tidsbegränsad period, involveras i skolan. Syftet med föreliggande arbete är att diskutera Familjeklassmodellen, samt på vilka sätt som elevens skolgång och relation till föräldrar och pedagoger förbättras med hjälp av metoden i två utvalda skolor. För att kunna analysera Familjeklassmodellen har empirin bestått av litteraturgranskning och av intervjuer av fem pedagoger som arbetar med Familjeklassmodellen i två svenska skolor. Dessutom har en granskning genomförts av två utvärderingar som en av de utvalda skolorna gjort själv. I analysdelen har insamlad empiri kopplats ihop med teorier, undersökningsproblem och syfte för att redogöra resultatet. Då arbetsmodellen är tämligen ny i svensk skola är den tidigare forskningen begränsad. Genom de utförda intervjuerna och granskning av skolans utvärderingar kan vi dra slutsatsen att det finns vinster med Familjeklassmodellen när det gäller att främja relationer och samarbete.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Beteendeförändringar
beteendeproblem
Familjeklass
relationer
samarbete
Handle http://hdl.handle.net/2043/9670 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics