Kulturmedvetenhet i skolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Kulturmedvetenhet i skolan
Author Moeen, Moeeza ; Lundberg Sarić, Sofia
Date 2010
Swedish abstract
Examensarbetet handlar om hur eleverna upplever igenkännandet av sin egen kultur i skolan och vad pedagogerna gör för att eleverna ska känna igen sig. Barngruppen består av barn från åldrarna sju år upp till fjorton år från olika skolor och kulturer i Malmö stad. Pedagogerna kommer också från olika kulturer och från olika skolor och delar av Malmö. En intervju med en biträdande rektor i Malmö som aktivt arbetat med kultur i flera år och information om brobyggare projektet och om en brobyggare i Malmö. Syftet med examensarbetet är att ta reda på elevernas upplevelser och erfarenheter av igenkännandet av sin kultur i skolan och vad pedagogerna gör för att nå målen i Lpo 94 gällande kultur. Frågeställningarna som arbetet utgår från är: Hur upplever eleverna sin kultur i skolan?, Pedagogernas synpunkter och arbete kring elevernas kulturer i skolan? Metoderna som använts för att besvara frågeställningarna har varit intervjuer och samtal med barn och pedagoger och reflektioner utifrån våra tidigare erfarenheter. De teoretiska utgångpunkterna har varit kultur och identitetsbegrepp som kopplats samman med Vygotskijs och Bourdieus teorier. Resultatet visar att flertalet av eleverna inte känner igen sig själva eller sin kultur i skolan, men att de gärna vill arbeta mer kring sin hemkultur i skolan. Pedagogerna anser att de arbetar kring elevernas kulturer, men de anser även att de kan göra mer än det de gör idag och enligt pedagogerna så borde Lpo94 utvecklas och ha tydligare riktlinjer. Slutsatsen i arbetet är att både elever och pedagoger vill arbeta mer kring elevernas kulturer och att det krävs tydligare riktlinjer för detta.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Grupptillhörighet
Igenkännande
Kulturarv
Handle http://hdl.handle.net/2043/9705 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics