Vad sker i dialogen mellan pedagog och barn?

DSpace Repository

Vad sker i dialogen mellan pedagog och barn?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vad sker i dialogen mellan pedagog och barn?
Author Pettersson, Emma ; Svensson, Sara
Date 2010
Swedish abstract
Pettersson, Emma och Svensson, Sara (2009) Vad sker i dialogen mellan pedagog och barn? En observationsstudie vid en förskola. Examensarbete 15 hp, Barndoms- och ungdomsvetenskap, Lärarutbildningen, Malmö högskola Denna studies syfte var att få en fördjupad kunskap om vad som sker i dialogen mellan pedagog och barn på en avdelning vid en förskola i en mindre stad i Sverige. Studiens frågor var; Hur ser dialogen mellan pedagog och barn ut? Hur ser pedagogen på dialogens betydelse? För att få svar på frågorna observerades en avdelning under en vecka med stöd av videokamera, även intervjuer med tre pedagoger på avdelningen genomfördes. Varje dag, efter avslutad observation, transkriberades, reflekterades och analyserades materialet. Tidigare forskning har studerats för att en fördjupad kunskap i relevanta begrepp och teorier kring dialogens betydelse, utvecklingsteori och pedagogens roll. Den tidigare forskningen kopplades och jämfördes sedan med det empiriska materialet. Resultatet av den empiriska studien visade på att det sker ett lärande i dialogen mellan pedagog och barn. Men även att dagarna på förskolan kantades av olika sorters dialog, allt från en envägskommunikation där pedagogen hade en tydlig maktposition till dialoger där barnen förde samtalet och pedagogen lyssnade intresserat. Slutsatsen av studien är att pedagogerna använder sig av dialogen för att bl.a. vägleda barnen mot ett pedagogiskt mål som är fastställt i förväg åt barnens vägnar.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject barn
pedagog
dialog
förskola
lärande
anerkjennelse
Handle http://hdl.handle.net/2043/9731 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics