Två lärares arbete med skrivträningen i svenskundervisningen

DSpace Repository

Två lärares arbete med skrivträningen i svenskundervisningen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Två lärares arbete med skrivträningen i svenskundervisningen
Author Nordström, Teresa ; Björk, Åsa
Date 2010
Swedish abstract
Sammandrag Syftet med detta examensarbete är att utforska hur lärare utformar och legitimerar sin undervisning med skrivträningen. Detta vill vi göra genom att lyfta både lärarperspektivet och elevperspektivet. Vi anser att detta är ett viktigt område eftersom lärare måste vara medvetna om hur deras arbetsmetoder påverkar elevernas lärande. I vår empiriska undersökning har vi använt oss av metoderna observation, uppföljningssamtal och intervju. Vi observerade två lärare och deras klasser i år 2 i svenskämnet. I anslutning till observationerna genomförde vi uppföljningssamtal med lärarna. Intervjuer med lärare och elever gjordes enskilt där vi utgick från frågeområden. Resultatet av empirin visade att lärarna använde sig av olika metoder i skrivträningen. Vi kunde urskilja två olika modeller som vi kopplar till begreppen formalisering och funktionalisering. I uppsatsen behandlar vi dessa två begrepp till ämneskonceptionerna svenska som ett färdighetsämne och svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne. Vi kommer vidare att beskriva elevernas synpunkter på skrivträningen samt lärarnas metoder och syften med dessa. I resultat- och analysdelen har vi sammanställt undersökningsresultatet med teoretisk tolkning. Vi har fördjupat oss i lärarnas arbetsmetoder och förankrat dem i teorier. I diskussionen utgår vi från våra frågeställningar och lyfter likheter och skillnader mellan lärarnas arbetsmetoder. Slutsatsen av vår undersökning är att lärarna använder sig av olika skrivträningsmetoder där individperspektivet framhävs på olika sätt. Slutsatsen av elevernas synpunkter är att de efterfrågar ett större inflytande i sin skrivträning. Vi drar slutsatsen att en funktionaliserad skrivträning både gynnar elever och lärare.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject formalisering
funktionalisering
Handle http://hdl.handle.net/2043/9737 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics