"Bedömande och befästande" - en jämförande analys av lärares och elevers inställning till läxor

DSpace Repository

"Bedömande och befästande" - en jämförande analys av lärares och elevers inställning till läxor

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Bedömande och befästande" - en jämförande analys av lärares och elevers inställning till läxor
Author Töringe, Jacob
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka lärares och elevers attityder gentemot läxor i ämnet svenska på gymnasiet, samt huruvida det finns en samstämmighet eller motsättning mellan dessa båda grupper. Undersökningen är uppdelad i två delar, lärare och elever, och består av både enkäter och kvalitativa intervjuer. Enkätundersökningarna genomfördes först och de har sedan legat till grund för djupintervjuerna som sedermera legat i centrum för studien. I lärarundersökningens enkätdel ingick 10 yrkesverksamma gymnasielärare i ämnet svenska, och tre av dessa lärare ställde därefter även upp på att bli intervjuade. I elevundersökningen är underlaget däremot 48 elever som fyllde i enkäter och tre som blev intervjuade. Resultatet av lärarundersökningen visar att samtliga undersökta lärare använder sig av läxor kontinuerligt, och trots att den teoretiska grunden inte är särskilt fast så har de en mängd tankar kring ämnet ifråga. Eleverna har också många tankar och funderingar kring läxor, men ser dem mer som ett nödvändigt ont som hör till. Det råder sammanfattningsvis en relativt stor samsyn mellan de båda grupperna vad gäller attityden gentemot läxor, och då främst vad gäller läxans huvudsakliga syfte, vilket är av befästande och bedömande art. Slutsatsen av denna undersökning är att de lärare som ingick i undersökningen skulle kunna behöva en starkare teoretisk grund att stå på vad gäller forskning kring läxor, medan de elever som ingick innehade ett stort förtroende för sina lärares arbetsmetoder.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject svenska
läxor
gymnasieskolan
attityd
bedömning
Handle http://hdl.handle.net/2043/9738 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics