Montessoripedagogik i idrottsundervisningen Idrottslärares förhållande till Montessoripedagogiken i idrottsundervisningen

DSpace Repository

Montessoripedagogik i idrottsundervisningen Idrottslärares förhållande till Montessoripedagogiken i idrottsundervisningen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Montessoripedagogik i idrottsundervisningen Idrottslärares förhållande till Montessoripedagogiken i idrottsundervisningen
Author Friberg, Elisabet ; Lindgren, Maria
Date 2010
English abstract
The purpose of this study was to see whether and how Montessori pedagogy is used in physi-cal education. We made use of curriculum theory, based on what Bernstein (1971) and Lund-gren (1979) produced. Linde (2000) takes Bernstein´s and Lundgren's work used in their de-velopment of curriculum theory in which he describes how it practically goes to when the curriculum requires, be construed and applied. We've looked at Montessori's six basic princi-ples of freedom, structure and order, reality and nature, atmosphere and beauty, social skills and Montessori materials. The investigation has been based on the issues; do some PE (physi-cal education) teacher make any use, in their physical education, from Montessori's six basic factors? How does the PE teacher implement and stage Montessori's six basic factors in physical education? The study group consisted of four PE teachers at the Montessori Primary schools in southern Sweden and the study took place during autumn 2009. The methods we have chosen to make use of were qualitative interviews and observations. The results of the study were that the PE teachers made use of two of these six basic principles in physical edu-cation. The two basic principles used in physical education were freedom and social training. Under the heading of the basic principle of freedom was the common factor in physical educa-tion to all physical education teachers avoided the contest element. Under the heading of the basic principle of social skills was the common factor that all schools had relatively low num-bers of pupils in physical education and that three of the four schools had age-integrated physical education.
Swedish abstract
Syftet med denna studie var att se om och hur Montessoripedagogiken används i idrottsundervisningen. Vi har använt oss av läroplansteorin som utgår från vad Bernstein (1971) och Lundgren (1979) framställt. Linde (2000) tar Bernsteins och Lundgrens arbeten i anspråk i sin utveckling av läroplansteorin där han beskriver hur det praktiskt går till när läroplaner skrivs, tolkas och tillämpas. Vi har tittat på Montessoris sex grundprinciper frihet, struktur och ordning, verklighet och natur, atmosfär och skönhet, social träning samt Montessorimaterialet. Undersökningen har utgått från frågeställningarna; gör idrottsläraren några urval i sin idrottsundervisning utifrån Montessoripedagogikens sex grundfaktorer? Hur förverkligar och iscensätter idrottsläraren Montessoripedagogikens sex grundfaktorer i idrottsundervisningen? Undersökningsgruppen bestod av fyra idrottslärare på Montessorigrundskolor i Skåne och undersökningen ägde rum hösten 2009. Metoderna som vi har valt att använda oss av var kvalitativa intervjuer samt observationer. Resultatet av undersökningen var att idrottslärarna använde sig av två av dessa sex grundprinciper i idrottsundervisningen. De två grundprinciperna som användes i idrottsundervisningen var frihet och social träning. Under grundprincipen frihet var den gemensamma faktorn i idrottsundervisningen att alla idrottslärare undvek tävlingsmomentet. Under grundprincipen social träning var den gemensamma faktorn att alla skolorna hade relativt små undervisnings grupper i idrottsundervisningen och att tre av fyra skolor hade åldersintegrerad idrottsundervisning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Montessoripedagogik
sex grundprinciper
idrott och hälsa
tävlingsfokuserat
åldersintegrerat
Handle http://hdl.handle.net/2043/9749 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics