SKIFTBYTESRAPPORT - EN EMPIRISK STUDIE OM SJUKSKÖTERSKORS SYN PÅ INNEHÅLL OCH STRUKTUR I MUNTLIG RAPPORTERING.

DSpace Repository

SKIFTBYTESRAPPORT - EN EMPIRISK STUDIE OM SJUKSKÖTERSKORS SYN PÅ INNEHÅLL OCH STRUKTUR I MUNTLIG RAPPORTERING.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title SKIFTBYTESRAPPORT - EN EMPIRISK STUDIE OM SJUKSKÖTERSKORS SYN PÅ INNEHÅLL OCH STRUKTUR I MUNTLIG RAPPORTERING.
Author Hjortek, Erik ; Kristofersson, My
Date 2010
English abstract
The hand-over is the nurses working tool for obtaining information on the patients before their shift starts. A hand-over that is flawed within its structure or its content could jeopardize patient safety. The aim of this study was to highlight the nurses view of the content of the shift-handover. Five nurses were interviewed at a surgical department and the material was analyzed using a qualitative manifest content analysis. The results regarding what the hand-over contained revealed three main categories (patient information, organization and care) with six subcategories. The results regarding what the ideal hand-over contained came to be divided into the two categories of structure (with four subcategories) and content (with five subcategories). When asked what the preventive- and the enabling factors were; environment, structure, commitment and organization was considered preventive – while structure, commitment and surroundings were enablers. The ideal hand-over gave a more detailed description regarding background and planning compared to the hand-over on the ward. Coordination occurred however to a lesser extent in the description of the ideal hand-over.
Swedish abstract
Rapporten är sjuksköterskans arbetsverktyg för att erhålla information om patienterna inför sitt arbetspass. En rapport som är bristfällig i sin struktur eller sitt innehåll riskerar äventyra patientsäkerheten. Denna studies syfte var att belysa allmänsjuksköterskans uppfattning om innehållet i en muntlig skiftbytessrapport. Fem sjuksköterskor intervjuades på en kirurgisk avdelning och materialet analyserades med hjälp av en manifest kvalitativ innehållsanalys. På frågan vad en rapport innehåller på avdelningen framträdde tre huvudkategorier (patientinformation, organisering och vård) med sex underkategorier. Under frågeställningen hur den ideala rapporten ser ut sågs de två huvudkategorierna struktur (med fyra underkategorier) och innehåll (med fem underkategorier). Rörande vad som var hinder och möjliggörare ansågs hinder finnas inom miljö, struktur, engagemang och organisation – medan möjliggörare fanns inom struktur, engagemang och omgivning. I den ideala rapporten förekom mer detaljerade beskrivningar om bakgrund och planering än i beskrivandet av den rapport som fanns på avdelningen. Samordning förekom däremot i mindre utsträckning i idealrapporten.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject idealrapport
intervju
manifest innehållsanalys
rapport
sjuksköterska
skiftbytesrapport
åsikter
Handle http://hdl.handle.net/2043/9751 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics