Nationella prov skolår 3 / National tests in school year 3

DSpace Repository

Nationella prov skolår 3 / National tests in school year 3

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Nationella prov skolår 3 / National tests in school year 3
Author Hall Holmgren, Camilla ; Örnhed, Carola
Date 2010
Swedish abstract
Skolverket och regeringen har infört obligatoriska nationella prov i svenska, svenska som andra språk och matematik i skolår 3 under vårterminen 2009, då resultaten i svensk skola påvisar en försämrad utveckling. Studiens syfte är att ta reda på om och hur resultatet på proven påverkar lärarnas arbete och elevernas fortsatta lärande i svenska och matematik. Under vårterminen 2009 genomförde vi en enkätundersökning med elever och föräldrar i skolår tre i en Skånekommun. Dessutom har två rektorer, fyra speciallärare och fyra lärare i skolår 3 och 4 intervjuats. Kommunens resultat överensstämmer i stort med nationellt resultat. Resultatet visar att flickorna värderar sin svenskkompetens lägre än pojkarna medan de skattar sin matematikkompetens högre än pojkarna. En fjärdedel av kommunens elever har ett annat modersmål än svenska, varav en elev har fått extra stöd av sin modersmålslärare. Föräldrarna efterlyste en direkt åtgärd för både elever som inte når godkändnivån och elever som kommit långt i kunskapsutvecklingen. Vi fann ett samband mellan kunskaper i matematik och svenska då det gällde problemställningar i matematik. Intervjupersonerna menade att konstruktiva stödåtgärder sattes in. Resultatet tyder på en önskvärd förändring inom didaktiken för att kunna möta alla elever och ge dem samma möjligheter att nå kunskapsmålen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Nationella prov i skolår 3
svenska
matematik
bedömning
genus
mål
Handle http://hdl.handle.net/2043/9762 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics