Samling i förskolan - En studie kring tre förskollärares föreställningar om barns utveckling och lärande

DSpace Repository

Samling i förskolan - En studie kring tre förskollärares föreställningar om barns utveckling och lärande

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Samling i förskolan - En studie kring tre förskollärares föreställningar om barns utveckling och lärande
Author Ahlrot, Kristina ; Alves Faro, Monica
Date 2010
Swedish abstract
Vårt syfte med denna studie är att förstå och beskriva tre förskollärares föreställningar om barns utveckling och lärande och hur dessa föreställningar står i relation till förskollärarnas agerande i samlingen. Studiens frågeställningar är "Hur framträder tre förskollärares föreställningar kring barns utveckling och lärande inför, under och efter samlingen i en förskola?" och "Hur står de föreställningar vi tolkar fram ur förskollärarnas utsagor i relation till deras agerande i samlingen?" Vi har utgått från tidigare forskning kring begreppen föreställning och samling, och för att förstå och beskriva de tre förskollärarnas föreställningar har vi utgått från ett didaktiskt perspektiv och tre teoribildningar som har varit av betydelse för förskoleverksamheten. Vi har för att få syn på de olika föreställningarna använt oss av en triangulering av metoder med frågeformulär, intervju och observation. En slutsats vi har dragit är att de föreställningar de tre förskollärarna har om barns utveckling och lärande i hög grad påverkar valet av innehåll i samlingen, dess utformning och den position man ger sig själv och barnen. En annan slutsats är att det inte alltid är de föreställningar som kommer fram i förskollärarnas utsagor som syns i handling, vilket tyder på att en diskussion och reflektion kring vilka föreställningar som styr verksamheten är av betydelse.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Föreställning
Förskollärare
Samling
Utveckling och lärande
Handle http://hdl.handle.net/2043/9764 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics