Vårdpersonalens upplevelser kring stödjandet av strokepatienter

DSpace Repository

Vårdpersonalens upplevelser kring stödjandet av strokepatienter

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Vårdpersonalens upplevelser kring stödjandet av strokepatienter
Author Johannesson Jonsson, Birdie
Date 2010
English abstract
Stroke is a world wide-spread disease that causes many deaths but also brings on dis-abilities. To be affected by stroke for most of the individuals means an impairment of their quality of life. Science reveals that quality of life can increase through support from their surroundings of relatives, family, friends and the health personnel. The purpose of this study is to find knowledge about if health personnel in both emer-gency – and home care service, feels that they can support the persons that suffered from stroke and trough support give the person their quality of life back. A partial purpose of the study was to find out if there are any guide lines for stroke medical care. The study was made by a qualitative approach where four respondents in the health personnel and home care answered a semi structured questionnaire. By includ-ing respondents from different professions involved in the stroke medical care there was an expectation to enrich the study to discern differences but also detect similari-ties in their way of working and assignments. The result indicate that through the learned skills within the respondents altogether with the guidelines for stroke medical care the health personnel experienced that they could support their patients. The sup-port consist in strategies to cope and empowerment which allows the patient to regain the control of his or hers life as well as for taking part in the rehabilitation. The par-ticipation in planning the treatment before being discharged from hospital treatment and the planning itself contributes to the unbroken chain of care which is important for the stroke patient’s quality of life. Keywords: Coping, Participation, Stroke, Quality of life
Swedish abstract
Stroke är en världsomfattande sjukdom som orsakar många dödsfall men leder även till funktionsnedsättningar. Att drabbas av stroke innebär för de flesta att deras livs-kvalité försämras. Forskning visar att livskvalitén kan öka, genom stöd från den stro-kedrabbades omgivning, som består av anhöriga och vänner men inkluderar även vårdpersonalen. Syftet med studien är att få kunskap om hur vårdpersonalen inom akut och hemsjukvården upplever att de kan stödja strokepatienten samt vilken funk-tion stödjandet kan ha. Till detta finns ett delsyfte angående någon specifik omvård-nadsmodell som kan tänkas användas inom vården av strokepatienter. Studien genomfördes med en kvalitativ ansats där fyra respondenter inom vården svarade på semistrukturerade frågor angående studiens syfte tillika frågeställning. Genom att intervjua vårdpersonal ur olika yrkesroller knutna till strokesjukvården fanns en för-hoppning om att kunna urskilja olikheter men även se likheter i deras arbetssätt samt uppgifter vilket kunde berika studien än mer. Resultatet visar att genom den inlärda kunskap som fanns hos respondenterna, tillsammans med de riktlinjer som finns, an-gående strokesjukvård så upplevde vårdpersonalen att de kunde stödja patienterna. Stödjandet är kompatibelt med copingstrategier och empowerment, vilka förklarar patientens möjligheter att återfå kontrollen över sitt liv och att vara delaktig i sin re-habilitering. Delaktigheten innebär att patienten är med i vårdplaneringen innan ut-skrivning sker och där själva planeringen bidrar till att vårdkedjan hålls obruten, vil-ket anses vara en viktig komponent för patientens livskvalité. Nyckelord: Delaktighet, Livskvalité, Stroke, Stödjande
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject stroke
livskvalité
Handle http://hdl.handle.net/2043/9775 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics