Innehållet i Historia A - Lärares reflektioner angående stoffet i historieundervisningen

DSpace Repository

Innehållet i Historia A - Lärares reflektioner angående stoffet i historieundervisningen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Innehållet i Historia A - Lärares reflektioner angående stoffet i historieundervisningen
Author Holst, Jimmy
Date 2010
English abstract
This is a history didactical survey who examines the problem with the choice of material on the course History A for upper secondary school. Through interviews with five history teachers on their didactical positions, the survey shows how the contents in this course can materialize. The survey also examines how the content gets influenced by the multicultural Sweden. The didactical questions “what?” and “why?” are central for this survey. The teachers’ stories puts in relation to didactical theories on history teaching and studies who examines history teaching in a multicultural society. Their stories speak for that History A puts in front a genetic history where a chronological development seems important. The material is Eurocentric and the teachers’ use of history seems influenced by a silent canon although some differences appear. Multicultural perspectives often stand in the background for the traditional genetic history. This varies however when the teachers have different attitudes on how interculturality can be integrated in their teaching.
Swedish abstract
Det här är en historiedidaktisk undersökning som behandlar frågan om stoffurvalet för gymnasiekursen Historia A. Genom intervjuer med fem historielärare angående deras didaktiska ställningspunkter, visar undersökningen på hur innehållet i kursen kan se ut. Undersökningen behandlar även om detta innehåll påverkas av dagens mångkulturella Sverige. De didaktiska frågorna ”vad?” och ”varför?” har central betydelse för undersökningen. Lärarnas berättelser relateras till didaktisk teori angående historieundervisning och forskning som behandlar historieundervisning i ett mångkulturellt samhälle. Deras berättelser ger uttryck för att Historia A främst kännetecknas av genetisk historia där en kronologisk utveckling framstår som viktig. Stoffet som tas upp är till stor del eurocentriskt och lärarnas historiebruk verkar vara påverkat av en outtalad lärarkanon även om vissa skillnader dem emellan finns. Mångkulturella perspektiv får ofta stå tillbaka när den traditionella genetiska historien prioriteras. Detta varierar dock då lärarna har olika inställning till hur interkulturalitet kan integreras i undervisningen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Historieundervisning
undervisningsstrategier
kanon
historiebruk
interkulturell
Handle http://hdl.handle.net/2043/9778 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics