Historiemedvetande för alla?

DSpace Repository

Historiemedvetande för alla?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Historiemedvetande för alla?
Author Svensson, Marie ; Schoug, Jeppelina
Date 2010
English abstract
This work is a study on how the teachers of history at a secondary school in a Scanian municipalitiy adjust their teaching for students with different cultural background. We have chosen to examine this topic because it is the school's written policy that every teacher should strive to acquire students' historical consciousness. We have chosen examine what the historical consciousness and the culture of history look like at the school and if that is tailored to students with non-Swedish cultural history. Unless students from another culture are not taught their history in school, there is a risk that their historical consciousness is not deepened. Our purpose is to interview teachers who teaches history in our interview school and ask them what the historical consciousness means to them and what they do to accommodate their students with a non-Swedish cultural history in their history teaching. We have also applied another similar study relating to the subject of another Scanian school and found that students with non-Swedish cultural history did not get their story told to them as much as we would like. If there is lack of interest or resources to control this, we cannot say with certainty. We also found that the teachers who have a background in schools with higher diversity took more account of their students with different cultural background and adapted their teaching to them.
Swedish abstract
Arbetet är en studie om hur lärarna på en högstadieskola i en skånsk kommun anpassar sin historieundervisning för de elever med en annan kulturell bakgrund. Vi har valt att titta närmare på detta ämne eftersom det står i skolans styrdokument att varje lärare skall sträva efter att eleverna ska förvärva ett historiemedvetande. Vi har valt att undersöka hur historiemedvetande och historiekultur ser ut i skolan och om detta är anpassat till elever med icke-svensk historiekultur. Om inte eleverna från en annan historiekultur får sin historia tillgodosedd i historieundervisningen finns risken att deras historiemedvetande inte fördjupas. Vår tanke är att genom att intervjua lärare på vår intervjuskola som undervisar i historia och fråga dessa vad historiemedvetande betyder för dem, undersöka vad de gör för att tillgodose sina elever som har en icke-svensk historiekultur i sin historieundervisning. Vi har även använt oss av en annan liknande undersökning som rör ämnet från en annan skånsk skola och kommit fram till att elever med icke-svensk historiekultur inte får sin historia berättat för dem så mycket som vi skulle vilja. Om det är ointresse eller resurser som styr detta, kan vi inte med säkerhet säga. Vi har även kommit fram till att de lärare som har en bakgrund i skolor med en större mångfald tog större hänsyn till sina elever med annan kulturell bakgrund och anpassade sin undervisning till dessa.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject historiemedvetande
historiekultur
Handle http://hdl.handle.net/2043/9784 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics