Bantning och ätstörningar hos ungdomar i årskurs sex i två orter i skåne

DSpace Repository

Bantning och ätstörningar hos ungdomar i årskurs sex i två orter i skåne

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Bantning och ätstörningar hos ungdomar i årskurs sex i två orter i skåne
Author stenfell, emma
Date 2010
Swedish abstract
Abstract Arbetets art: C – uppsats i Barndoms- och ungdomsvetenskap Sidantal: 32 Titel: Ätstörningar hos ungdomar i årskurs sex i två orter i Skåne Författare: Emma Stenfell Handledare: Ann-Sofi Råstam Datum: 2006-06-08Bakgrund: Medierna påverkar oss människor mycket. Ett budskap som förmedlas är de kroppsideal som råder idag. Man ska vara smal och se bra ut. Flera studier visar att värderingarna påverkar många, och framförallt de unga människorna i samhället. Ätstörningar sjunker i åldrarna och många barn bantar för att kunna leva upp till skönhetsidealen. Bantning i ung ålder kan vara en utlösande faktor till utvecklingen av ätstörningar som anorexi och bulimi. Pedagogers förebyggande arbete genom undervisning och tidig upptäckt av riskelever är en viktig del för att hindra att sjukdomarna anorexi och bulimi uppstår.Syfte: Syftet med studien var att få en överblick över hur förekommande bantning är bland elever i årskurs sex. Jag ville med hjälp av den här undersökningen bilda mig en uppfattning om eventuell förekomst av barns ätstörningar i årskurs sex och deras syn på sig själva. Jag vill få andra människor som arbetar med barn och ungdomar, att få upp ögonen för problem som rör bantning och ätstörningar hos elever. Jag vill även ta reda på hur man kan arbeta i förebyggande syfte som pedagog och om pedagoger ute i skolorna gör det.Metod: Jag har valt att använda mig av en kvantitativ undersökning i form av enkätstudie, som jag delat ut till fyra olika klasser i årskurs sex (85 elever) med cirka 20 elever i varje klass och till sex pedagoger som undervisar i årskurs sex.Resultat: Bantning förekom i den här åldern. 26 av eleverna hade ofta eller någon gång bantat. Ett antal elever passar in under kriterierna för att utveckla anorexi och bulimi. Jag kan dock inte med säkerhet påstå att det förekom. Majoriteten av eleverna som bantade och var missnöjda med sin kropp var flickor. Pedagogerna i den aktuella undersökningsgruppen arbetade så att uppkomsten av sjukdomarna anorexi och bulimi skulle förhindras, genom att 4 stärka elevernas självkänsla, självförtroende, medvetenhet om den egna kroppen och medvetenhet om mediernas snedvridna skönhetsideal.Diskussion: Det förekom elever i undersökningsgruppen som bantat, och som hade beteenden som kan relateras till sjukdomarna anorexi och bulimi. Beteenden som bantning tillsammans med dålig självbild kan leda till ätstörningar. Majoriteten av de elever som jag sammankopplade med det här, var enligt min undersökning främst flickor. Pedagogerna i min undersökningsgrupp fokuserade på det friska, samtalade om kroppen, arbetade för att stärka sina elevers självkänsla och självförtroende. Ändå är bantning och beteenden som kan relateras till ätstörningar förekommande bland eleverna. Det tycker jag är ett tecken på att mer måste göras i skolorna och i samhället för att minska antalet elever som bantar på ett osunt vis. Vi som pedagoger måste arbeta för att förbättra situationen i skolan för våra elever Nyckelord: Ungdomar, bantning, ätstörningar, förebyggande arbete, pedagog, självkänsla, självförtroende
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject ätstörningar
bantning
Handle http://hdl.handle.net/2043/9788 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics