Reasonable standard of living - A difficult concept

DSpace Repository

Reasonable standard of living - A difficult concept

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Reasonable standard of living - A difficult concept
Author Breselius, Petra ; Jonsson, Kristin
Date 2010
English abstract
Syftet med denna studie var Att undersöka Hur STÖDET tillämpningar hanteras baseras på 4 kap 1 § socialtjänstlagen. Vi ville undersöka om begreppet "skälig levnadsnivå" har tolkats på Liknande Sätt av Olika handläggare och Hur bedömningen av våra Specifika ärendet. Vårt Syfte Var Att ta reda på om storleken på det Beviljade hjälpinsatser skilde Mellan förvaltarna Bedömningar och om termen är otvetydig nog Att tjäna som en Riktlinje för en Rättvis bedömning av Människors rätt till bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen. Studien byggde på Två frågor: 1) Hur Olika handläggare tolkar begreppet "skälig levnadsnivå" och 2) om begreppet "skälig levnadsnivå" är Tydlig nog för som Att Fungera en Riktlinje för en Rättvis bedömning av Människors rätt till bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen . Respondenterna i vår forskning var Fjorton handläggare från Olika kommuner i Sverige som Arbetar med Socialt stöd Ansökningar Enligt socialtjänstlagen. Studien gjordes i form av en vinjett studie. Resultaten av studien visade Att administratörer Int tolkar Begreppet På ett Liknande Sätt och Att bedömningarna Gors på Olika Sätt. Storleken på hjälpinsatser varierade i de Olika kommunerna travar Att de betygsatt Samma mål "Bertil 78 år". Dessa Skillnader sommen Bero på motsättningar Mellan ambitioner administratörer och lagstiftningen och även på Grund av Att administratörer Måste Följa de Ekonomiska ramar I sitt arbete.
Swedish abstract
Syftet med denna studie var Att undersöka Hur biståndsansökningar handläggs med utgångspunkt ur 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen. Vi ville undersöka om begreppet "skälig levnadsnivå" tolkades på likartat Sätt handläggare emellan och Hur bedömningen av vårt Aktuella ärende utfördes. Vår Avsikt Var Att ta reda på om de Beviljade hjälpinsatsernas omfattning skilde sig åt i bedömningarna Mellan Olika handläggare samt om Begreppet är Tillräckligt entydigt för Att tjäna för som Riktlinje en Rättvis bedömning av Människors rätt till bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen. Studien byggde på Två Frågeställningar: 1) Hur tolkar Olika handläggare begreppet "skälig levnadsnivå" och 2) om begreppet "skälig levnadsnivå" är Tillräckligt entydigt för som Att tjäna Riktlinje för en Rättvis bedömning av Människors rätt till bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen. Respondenterna i vår undersökning var Fjorton handläggare från Olika kommuner i Sverige som Arbetar med sociala biståndsbedömningar Enligt socialtjänstlagen. Studien genomfördes i form av en vinjettstudie. Resultatet av studien visade Att handläggare Int tolkar Begreppet på likartat Sätt Samt att Bedömningar Utfors på Olika Sätt. Omfattningen av hjälpinsatser varierar i bedömningen Mellan de Olika kommunerna travar Att de objektivt betygsatt Samma ärende, "Bertil 78 år". Dessa Skillnader Verkar Bero på de motsättningar som rader Mellan handläggarnas ambitioner och lagstiftningen samt på Att handläggarna Måste Rätta sig efter Vissa Ekonomiska ramar i Verksamheten.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject biståndsbedömning
skälig levnadsnivå
Handle http://hdl.handle.net/2043/9811 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics