Pedagogers tankar kring och utformande av skönlitterär undervisning - en jämförelse skolår emellan

DSpace Repository

Pedagogers tankar kring och utformande av skönlitterär undervisning - en jämförelse skolår emellan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogers tankar kring och utformande av skönlitterär undervisning - en jämförelse skolår emellan
Author Nyström, Madelene ; Sandquist, Lina
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete var att få en bild av eventuella skillnader när det gäller pedagogers syn på det skönlitterära arbetets roll i olika skolår. I vårt syfte ingick även att undersöka om man i praktiken kan se tecken på ett snävt synsätt när det gäller litterärt arbete relaterat till elevers ålder såsom vi har tolkat det uttrycks implicit i den svenska kursplanen. För att undersöka detta använde vi oss av kvalitativa intervjuer och löpande observationer. Vi intervjuade fyra pedagoger som arbetade på samma skola, två i varje skolår. Efter intervjuerna observerade vi dem var och en när de undervisade med och kring skönlitteratur. Resultatet som framkom i undersökningen var att alla informanter ansåg att skönlitteratur främjar elevers läs-, skriv- och talutveckling och identitetsutveckling. Vidare arbetade de mycket med elevernas läsförståelse på olika sätt och de ansåg att skönlitteratur var en bra utgångspunkt när man arbetar tematiskt. Samtliga informanter tyckte även att valet av skönlitterära böcker bör grunda sig på elevernas kunskapsnivå. Våra observationer rörde klassrumsmiljöerna vid skönlitterär undervisning samt läsning och bearbetning av skönlitteratur. Vi noterade här en skillnad mellan skolåren. Den största skillnaden låg i att det i skolår två ständigt förekom tecken på samtal kring det skönlitterära arbetet medan vi inte såg tecken på detta i skolår fem. Vi kunde även under intervjuerna se tecken på att synsättet när det gäller skönlitteratur skilde sig något mellan pedagogerna i skolår två och pedagogerna i skolår fem, vilket blev tydligare under observationerna. Vår slutsats är att arbetet kring skönlitteratur ser olika ut vid en jämförelse skolår emellan.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject skönlitteratur
samtal
läsning
skolår
undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/9817 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics