Betydelsen av fördomar, konflikter och grupprelationer i den svenska grundskolan

DSpace Repository

Betydelsen av fördomar, konflikter och grupprelationer i den svenska grundskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Betydelsen av fördomar, konflikter och grupprelationer i den svenska grundskolan
Author Lindgren, Catalina ; Svantesson, Carolina
Date 2010
English abstract
Prejudices, conflicts and groupings are expressed in various ways in our society. These are hard to avoid but important to acknowledge in order to find ways of reducing these problems. Our interest has been to investigate how they may be expressed in school among students and how this affects their school situation. We also studied what the school is doing to prevent and solve these problems as well as how this may be improved. From qualitative interviews it was found that problems with prejudices, conflicts and groupings were present at the two elementary schools studied but that the schools have different approaches to these problems. The problems are different at the two schools but may all be related to psychological and socio-psychological theories. In the thesis we also provide suggestions as to how the schools can improve their work regarding these matters. We also question if the schools studied are able to provide all students with a safe school environment, as mandated by the Swedish Education Act. We believe that prejudices, conflicts and groupings are interrelated and that all three factors affect each other. According to our study, these problems affect the students’ school performance in a negative way which may have consequences for their future education, which in turn affects our society as these students are our future workforce.
Swedish abstract
Fördomar, konflikter och gruppindelningar yttrar sig på olika sätt i samhället. Dessa är svåra att undkomma men viktiga att belysa för att hitta sätt att reducera de problem de ofta medför. Syftet med denna studie har varit att ta reda på hur fördomar, konflikter och gruppindelningar kan yttra sig i skolan bland elever och påverka deras skolsituation. Vi vill även se vad skolan gör för att förebygga och lösa dessa problem samt hur deras arbete kan förbättras. Utifrån kvalitativa intervjuer drar vi slutsatsen att problem som uppstår på grund av fördomar, konflikter och gruppindelningar förekommer på de två skolorna vi undersökt men att dessa två skolor har olika sätt att angripa och hantera dessa problem. Dessa problem ser dock olika ut på de båda skolorna men kan alla relateras till psykologiska och socialpsykologiska teorier. I uppsatsen belyser vi även förslag på hur verksamheten kan förbättra arbetet angående dessa frågor samt ifrågasätter om de studerade skolorna tillfullo lyckas garantera alla elevers rätt till en trygg skolgång såsom de förpliktats av skollagen. Vi menar att fördomar, konflikter och gruppindelningar hänger ihop och alla tre faktorerna påverkar varandra. Dessa problem drabbar enligt vår undersökning elevernas skolprestation negativt och kan få konsekvenser för deras framtida utbildning vilket i sin tur riskerar att påverka samhället då det är dessa elever som skall bygga vår gemensamma framtid.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Elevattityder
Fördomar
Gruppindelningar
Konflikter
Skolprestation
Handle http://hdl.handle.net/2043/9822 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics