Elevers förhållningssätt till Idrott och hälsa i årskurs 4 - En komparativ studie om påverkande faktorer

DSpace Repository

Elevers förhållningssätt till Idrott och hälsa i årskurs 4 - En komparativ studie om påverkande faktorer

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevers förhållningssätt till Idrott och hälsa i årskurs 4 - En komparativ studie om påverkande faktorer
Author Daftner, Alexander ; Larsson, Ludvig
Date 2010
English abstract
In our society there are big differences in children’s conditions of growing up. Socioeconomic conditions affect children’s lives and their sports habits. The purpose of this study was to illustrate the attitudes that pupils from two different classes and areas with different social status had on recreational sports connected to the Physical education. The study was presented as two different cases. We chose to examine one school in each area. The areas that we examined differed at several points in a socioeconomic perspective and created two cases from which similarities and differences could be presented. Our study is built on theories from Bordieau and Evenshaug that includes habitus and socialisation when growing up. The result of the study is based on qualitative interviews and observations from our cases. Our study was made in the fourth grade in both cases. The results showed a major difference in the participation of recreational sports, but there were big similarities in attitudes towards Physical education. The study also proves that student influence must be put in the centre of attention in order to make Physical education more meaningful for all students.
Swedish abstract
I vårt samhälle skiljer sig uppväxtvillkoren för barn och ungdomar mycket åt. Socioekonomiska förutsättningar påverkar barns liv och deras idrottsvanor. Syftet med vår studie är att belysa på vilket sätt elever från två olika klasser och områden med olika social status, har för förhållningssätt till idrotten på fritiden kopplat till skolämnet Idrott och hälsa. Undersökningen genomfördes som två olika fallstudier. Vi valde att undersöka en skola i varje område. Områdena vi undersökte skiljde sig markant åt på ett flertal punkter ur ett socioekonomiskt perspektiv och bildade två fallstudier där vi kunde utläsa de likheter och skillnader som fanns. Vårt arbete bygger på habitusteorin och smakbegreppet av Bordieau och kopplas till Evenshaugs socialisations och uppväxtteorier. Resultaten av undersökningen är baserade på de kvalitativa intervjuer och observationer vi gjort i båda våra fallstudier. Undersökningen gjordes i årskurs 4 i båda fallstudierna. Resultaten visade en stor skillnad i föreningsidrottande men likheter i förhållningssättet till skolidrotten. Studien påvisar även att ett elevinflytande måste sättas i centrum i undervisningen för att göra skolidrotten mer meningsfull för alla elever.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Socioeconomic factors
sports
attitudes towards Physical education
cases
Handle http://hdl.handle.net/2043/9851 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics