Motivation för aktivt deltagande i idrott och hälsa

DSpace Repository

Motivation för aktivt deltagande i idrott och hälsa

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Motivation för aktivt deltagande i idrott och hälsa
Author Persson, Andreas ; Persson, Karolina
Date 2010
English abstract
The aim with the study was to examine which motivation factors that influence students in class nine to participate actively and not to participate actively in physical education (P.E). Moreover, there was interest of examining how the P.E teachers motivate their students so that they participate in the sport education. The study had its theoretical starting point in Vallerand’s motivation model (Vallerand & Ratelle, 2004), but also other relevant research within the area has been of importance for the theory that the results in the study have been linked to. The choice of method was that we used the interviews of six P.E teachers and with those interview results as ground we formulated a questionnaire to students in class nine on three different schools concerning their motivation factors to participating actively and not to participate actively in physical education. 164 students in class nine participated in the study altogether. The results showed that there were several factors that influence students in class nine and their active participation in physical education. These factors have an impact both on the students’ intrinsic and extrinsic motivation. The main motivation factors for the reason that students participate in physical education was to be the grades and that physical education is experienced as an enjoyable schoolsubject. The students that did not participate actively have a type of motivation called amotivation, which means a deficiency in motivation. The results also showed that the students partly motivate themselves, but also that they become motivated because of other persons in their environment, specifically by encouraging and positive feedback. Our conclusion was that there is an amount of different factors that motivate students in class nine to participate in physical education, and also that the P.E teacher has an important role in motivating the students to an active participation in physical education. Keywords: Motivation, active participation, physical education, motivation factors, students.
Swedish abstract
Syftet med studien var att undersöka vilka motivationsfaktorer som påverkar elever i årskurs nio att delta aktivt respektive inte delta aktivt i idrott och hälsa. Dessutom undersöktes hur idrottslärarna motiverar sina elever så att de deltar i idrottsundervisningen. Studien hade sin teoretiska utgångspunkt i Vallerands motivationsmodell (Vallerand & Ratelle, 2004), men även annan relevant forskning inom området har haft betydelse för den teori som resultaten i studien har kopplats till. Valet av metod var intervjuer av sex idrottslärare och med de intervjuresultaten som grund utformade vi en enkät till elever i årskurs nio på tre olika skolor angående deras motivationsfaktorer till att delta aktivt respektive inte delta aktivt i idrott och hälsa. I studien medverkade totalt 164 elever i årskurs nio. Urvalet gjordes genom att vi valde dessa tre skolor som vi tidigare varit i kontakt med på något sätt och där var det slumpen som avgjorde vilka deltagarna i studien blev. Resultaten visade att det fanns flera faktorer som påverkar elever i årskurs nio och deras aktiva deltagande i idrott och hälsa. Dessa faktorer har en påverkan både på elevernas inre samt yttre motivation. De huvudsakliga motivationsfaktorerna till att eleverna deltar i idrott och hälsa visade sig vara betyg och att idrott och hälsa upplevs som ett roligt ämne. De elever som inte deltar aktivt har en typ av motivation som kallas för amotivation, vilket innebär en brist på motivation. Resultaten visade även att eleverna dels motiverar sig själva, men även att de blir motiverade av andra personer i sin omgivning, genom framförallt uppmuntran och positiv feedback. Vår slutsats var att det är en mängd olika faktorer som motiverar elever i årskurs nio att delta i idrott och hälsa, samt att idrottsläraren har en viktig roll i att motivera sina elever till ett aktivt deltagande i idrottsundervisningen. Nyckelord: Motivation, aktivt deltagande, idrott och hälsa, motivationsfaktorer, elever.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Motivation
Aktivt deltagande
Idrott och hälsa
Motivationsfaktorer
Elever
Handle http://hdl.handle.net/2043/9852 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics