Barnets bästa och nyanlända barn - dialoginriktade seminarier som metod och redskap

DSpace Repository

Barnets bästa och nyanlända barn - dialoginriktade seminarier som metod och redskap

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication BookChapter
Title Barnets bästa och nyanlända barn - dialoginriktade seminarier som metod och redskap
Author Dahlquist, Lisa
Date 2009
Swedish abstract
I denna artikel skildras hur dialoginriktade seminarier kan användas för att konkretisera principen om barnets bästa i mötet med nyanlända flykting- och invandrarbarn och deras familjer i Sverige. Avsikten är att belysa hur rättigheterna i barnkonventionen kan införlivas och göras användbara genom att visa på kopplingen mellan rättigheterna och det faktiska arbetet med barnen. Artikeln tar sin utgångspunkt i de samtal som har förts mellan olika aktörer runt barnen och föräldrarna vid dialogseminarier på BRIS. Seminarierna har berört olika aspekter av barnets bästa i förhållande till nyanlända barn och ungdomar som står inför att börja, eller har påbörjat, introduktionen i Sverige. Genomgående i artikeln diskuteras barnperspektivet i introduktionen samt på vilket sätt en förbättrad samverkan mellan de olika aktörerna som möter barnen och ungdomarna kan komma att påverka densamma. Som teoretisk utgångspunkt används bland annat barnkonventionen samt litteratur rörande samverkan och barns behov. Tidigare undersökningar har visat att samverkan mellan olika aktörer i introduktionen inte fungerat tillräckligt bra. Bland annat får ofta skolan stå som ensam aktör när det gäller att utforma en individuellt anpassad introduktionsplan för barn och unga. Detta trots att barnet kan ha behov som faller utanför skolans områden. Det är viktigt att se till helheten i barnets livssituation när en introduktionsplan ska utformas. Artikeln visar att det behövs en ökad kunskap om barns rättigheter och behov samt forum att mötas och föra dialog kring dessa ämnen. Det krävs också att de olika aktörerna runt barnen och familjerna får bättre kännedom om varandras arbeten och verksamheter. Då blir det bland annat lättare att hänvisa barnen och familjerna rätt då det föreligger behov. På så vis kan barns rättigheter och behov bättre tillgodoses samtidigt som barnperspektivet i introduktionen stärks.
Publisher Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) and Department of International Migration and Ethnic Relations (IMER)
Host/Issue Current Themes in IMER Research;9
Series/Issue Current Themes in IMER Research
ISSN 1652-4616
ISBN 978-91-7104-080-0
Pages 92-118
Language swe (iso)
Subject asylprocess
nyanlända barn
barnets bästa
introduktion
samverkan
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS::Ethnicity
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS::Children
Handle http://hdl.handle.net/2043/9884 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics